Όθων Γ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - Άλλες γλώσσες