Όθων Δ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - Άλλες γλώσσες