Αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Προτυποποίησης - Άλλες γλώσσες