Ανδρόνικος Δούκας (εξάδελφος Μιχαήλ Ζ΄) - Άλλες γλώσσες