Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου - Άλλες γλώσσες