Γεώργιος Καντακουζηνός (γιος Δημητρίου Α΄) - Άλλες γλώσσες