Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη - Άλλες γλώσσες