Επικοινωνούσες Ακολουθιακές Διεργασίες - Άλλες γλώσσες