Μελχιτική Ελληνική Καθολική Εκκλησία - Άλλες γλώσσες