Μητρώο τοξικών επιπτώσεων των χημικών ουσιών - Άλλες γλώσσες