Τυπική σημασιολογία των γλωσσών προγραμματισμού - Άλλες γλώσσες