Εκκλησιολογία

Θεολογική ερμηνεία αναφορικά με την Εκκλησία

Εκκλησιολογία ονομάζεται ο τομέας της Θεολογίας που μελετά τη φύση και το σκοπό της Εκκλησίας από τις απαρχές της μέχρι σήμερα.

Η Εκκλησιολογία βοηθά την κατανόηση του ρόλου της Εκκλησίας και το ρόλο του ανθρώπου εντός της. Μελετά τις διατάξεις της Εκκλησίας, πώς επιλέγεται και πως διαποιμαίνει το ιερατείο της, καθώς και την πρακτική της έναντι των μελών της αλλά και όσων βρίσκονται εκτός του σώματός της.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Ιωάννης Πέτρου, «Το ηθικό και κοινωνικό νόημα του περί Εκκλησίας δόγματος», Γρηγόριος ο Παλαμάς 65 (1982), σ. 218-228.