Ως ελλειψοειδή χαρακτηρίζονται τα στερεά πού προκύπτουν από περιστροφή της έλλειψης και είναι δηλαδή το τρισδιάστατο αντίστοιχο της έλλειψης
Είναι δηλαδή στερεό εκ περιστροφής.

στερεά από περιστροφή έλλειψης

Αλγεβρική μορφή Επεξεργασία

Τα ελλειψοειδή στο παραμετρικό σύστημα συντεταγμένων

 
 
 


0≤ ≤(2π)
0≤ ≤(π)

  οι ημιάξονες


Γενικευμένος τύπος ελλειψοειδούς Επεξεργασία

 
 
 

 


Ισοδύναμος τύπος είναι ο ακόλουθος Επεξεργασία

 Παραπομπές Επεξεργασία