Ενδομοριακές δυνάμεις είναι οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων και των ιόντων σε μια καθαρή χημική ουσία εντός του μορίου ή του πλέγματος. Αυτοί οι δεσμοί συγκρατούν τα άτομα σε συγκεκριμένες θέσεις μεταξύ τους μέσα στο μόριο ή το πλέγμα. Οι ενδομοριακές δυνάμεις όταν πρόκειται για μόρια δεν αλλάζει η συγκρατική δράση της στις αλλαγές φάσης ενός υλικού.

Υπάρχουν τρία είδη ενδομοριακών δυνάμεων:

Το είδος του δεσμού καθορίζεται από την κατανομή των ηλεκτρονίων μέσα στο υλικό.

Στον ιοντικό δεσμό κάποια ηλεκτρόνια μεταπηδούν από κάποια άτομα σε κάποια άλλα, ώστε να σχηματίζονται ιόντα. Οι ελκτικές ενδομοριακές δυνάμεις που συγκρατούν τα ιόντα είναι δυνάμεις Κουλόμπ. Οι ουσίες των οποίων τα άτομα συγκρατούνται από ιοντικούς δεσμούς σχηματίζουν ιοντικά πλέγματα.

Στον ομοιοπολικό δεσμό κάποια ηλεκτρόνια ανήκουν από κοινού σε δύο άτομα, ώστε να επικαλύπτονται τα ατομικά τροχιακά σχηματίζοντας μοριακά τροχιακά. Οι ουσίες των οποίων τα άτομα συγκρατούνται από ομοιοπολικούς δεσμούς σχηματίζουν μόρια ή ομοιοπολικά πλέγματα.

Στο μεταλλικό δεσμό τα ηλεκτρόνια ανήκουν από κοινού σε όλα τα άτομα, δηλαδή είναι ελεύθερα, ενώ τα άτομα γίνονται κατιόντα. Οι ουσίες των οποίων τα άτομα συγκρατούνται από μεταλλικό δεσμό σχηματίζουν μεταλλικό πλέγμα.