Ενεργός θερμοκρασία ενός πλανήτη ή ενός αστέρα είναι εκείνη η θερμοκρασία στην οποία ένα μελανό σώμα θα εξέπεμπε την ίδια σταθερή ποσότητα ακτινοβολίας Ε, ίση με τη ροή της ακτινοβολούμενης ενέργειας του πλανήτη, η οποία τελικά εκπέμπεται από το ανώτατο όριο της ατμόσφαιρας του πλανήτη προς το διάστημα.