Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων

Η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων είναι ειδική υπηρεσία (Διεύθυνση) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) αρμόδια για τον έλεγχο και τη διενέργεια επιθεωρήσεων των ελληνικών εμπορικών πλοίων, πλοιαρίων κλπ, σύμφωνα με το άρθρο 35 και επόμενα του Κ.Δ.Ν.Δ.

Σκοπός Επεξεργασία

Ελέγχει μελέτες σχέδια των ναυπηγήσεων, μετασκευών, επισκευών ελληνικών φορτηγών πλοίων καθώς και τη καταλληλότητα των πάσης φύσεως ελληνικών επιβατηγών από άποψη ασφάλειας, υγιεινής και άνεσης. Είναι η "καθ΄ ύλην" αρμόδια Υπηρεσία για θέματα ασφάλειας των πλοίων σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις όπως και για τη χάραξη των γραμμών φόρτωσης των πλοίων. Στην αρμοδιότητά της εμπίπτουν και τα υπό ξένη σημαία επιβατηγά πλοία, εφόσον παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες.

Έδρα Επεξεργασία

Η Ε.Ε.Π. εδρεύει στον Πειραιά και επανδρώνεται με ικανό αριθμό τεχνικών επιθεωρητών. Σε όλους σχεδόν τους λιμένες της χώρας δια των Λιμενικών Αρχών συγκροτούνται "τοπικά κλιμάκια" επιθεώρησης σκαφών για κάλυψη έκτακτων περιστατικών.

Ιστορία Επεξεργασία

Η Ε.Ε.Π. συστάθηκε δια του Βασιλικού διατάγματος της 30 Δεκεμβρίου του 1920, ημερομηνία που αποτελεί και το γενέθλιο της Υπηρεσίας.