Το επτάνιο[2] είναι ένα αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, μοριακό τύπο C7H16 και ημισυντακτικό τύπο CH3(CH2)5CH3. Το επτάνιο έχει εξ' ορισμού βαθμό οκτανίου μηδέν (0).

Επτάνιο
Γενικά
Όνομα IUPAC Επτάνιο
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος C7H16
Μοριακή μάζα 100,21 amu
Σύντομος
συντακτικός τύπος
3(CH2)53
Συντομογραφίες BuPr
Αριθμός CAS 142-82-5
SMILES CCCCCCC
InChI 1/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Αριθμός RTECS MI7700000
PubChem CID 8900
ChemSpider ID 8560
Ισομέρεια
Ισομερή θέσης 8

2-μεθυλοεξάνιο
3-μεθυλοεξάνιο
2,2-διμεθυλοπεντάνιο
2,3-διμεθυλοπεντάνιο
2,4-διμεθυλοπεντάνιο
3,3-διμεθυλοπεντάνιο
αιθυλοπεντάνιο,
τριμεθυλοβουτάνιο

Φυσικές ιδιότητες
Σημείο τήξης −90,61 °C
Σημείο βρασμού 98,42 °C
Πυκνότητα 684 kg/m3
Ιξώδες 0,386 cP (20 °C)
Εμφάνιση Άχρωμο υγρό
Χημικές ιδιότητες
Βαθμός οκτανίου 0[1]
Βαθμός κετανίου 52,5
Ελάχιστη θερμοκρασία
ανάφλεξης
-4 °C
Σημείο αυτανάφλεξης 285 °C
Επικινδυνότητα
Εξαιρετικά εύφλεκτο (F+), Επιβλαβές (Xn), Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς (N)
Φράσεις κινδύνου R12, R51/53, R65, R66, R67
Φράσεις ασφαλείας S2, S9, S16, S29, S33, S61, S62
MSDS Σύνδεσμος MSDS
Κίνδυνοι κατά
NFPA 704

3
1
0
 
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

Ονοματολογία Επεξεργασία

Η ονομασία «επτάνιο» προέρχεται από την ονοματολογία κατά IUPAC. Συγκεκριμένα, το πρόθεμα «επτ-» δηλώνει την παρουσία επτά (7) ατόμων άνθρακα ανά μόριο της ένωσης, το ενδιάμεσο «-αν-» δείχνει την παρουσία μόνο απλών δεσμών μεταξύ ατόμων άνθρακα στο μόριο και η κατάληξη «-ιο» φανερώνει ότι δεν περιέχει χαρακτηριστικές ομάδες, δηλαδή ότι είναι υδρογονάνθρακας.

Δομή Επεξεργασία

Το μόριό του αποτελείται από επτά (7) άτομα άνθρακα (δύο (2) πρωτοταγή[3] και πέντε (5) δευτεροταγή[4]) και δεκαέξι (16) άτομα υδρογόνου.

Δεσμοί[5]
Δεσμός τύπος δεσμού ηλεκτρονική δομή Μήκος δεσμού Ιονισμός
C-H σ 2sp3-1s 109 pm 3% C- H+
C-C σ 2sp3-2sp3 154 pm
Κατανομή φορτίων
σε ουδέτερο μόριο
C#1,#7 -0,09
C#2-#6 -0,06
H +0,03

Παραγωγή Επεξεργασία

Απομόνωση από φυσικές και βιομηχανικές πηγές Επεξεργασία

 1. Απομονώνεται από το πετρέλαιο.
 2. Απομονώνεται από μίγματα που προκύπτουν από πυρόλυση βαρύτερων προϊόντων διύλισης πετρελαίου ή πολυμερών υδρογονανθράκων.

Παρασκευή με αντιδράσεις σύνθεσης: Από πρώτες ύλες με μικρότερη ανθρακική αλυσίδα Επεξεργασία

1. Από κατάλληλα ζεύγη αλκυλαλογονιδίου - αλκυλολιθίου:

1. Ζεύγος προπυλαλογονιδίου - βουτυλολιθίου ή προπυλολιθίου - βουτυλαλογονιδίου:

 
 
ή
 
 

2. Ζεύγος αιθυλαλογονιδίου - πεντυλολιθίου ή αιθυλολιθίου - πεντυλαλογονιδίου:

 
 
ή
 
 

3. Ζεύγος μεθυλαλογονιδίου - εξυλολιθίου ή μεθυλολιθίου - εξυλαλογονιδίου:

 
 
ή
 
 

2. Οι αντίστοιχες αντιδράσεις Wurtz είναι γενικά ασύμφορες γιατί παράγουν μίγματα με παραπροϊόντα. Π.χ.:[6]:

 

 • Τα προϊόντα αυτά διαχωρίζονται σχετικά εύκολα: Το βαρύτερο, το δωδεκάνιο είναι υγρό (σ.ζ.: 216,2 °C

 °C) στις ΣΣ[7] Το ζητούμενο (εδώ) επττάνιο είναι επίσης υγρό, αλλά πολύ πιο πτητικό (98,42&degC) και το αιθάνιο είναι αέριο (σ.ζ.: -88,6 °C).

Παρασκευή με αντιδράσεις χωρίς αλλαγή ανθρακικής αλυσίδας Επεξεργασία

1. Αναγωγή κατάλληλων αλκυλαλογονιδίων:

1. Με αναγωγή από «υδρογόνο εν τω γεννάσθαι», δηλαδή μέταλλο + οξύ[8]:

 
ή
 
ή
 
ή
 

2. Με αναγωγή από LiAlH4 ή NaBH4[9]:

 
ή
 
ή
 
ή
 

3 Με αναγωγή αντίστοιχων αλκυλιωδιδίων από HI:

 
ή
 
ή
 
ή
 

4 Με αναγωγή από μέταλλα και στη συνέχεια υδρόλυση των παραγόμενων οργανομεταλλικών ενώσεων:
1. Με χρήση Li:

 [10]
 
ή
 
 
ή
 
 
ή
 
 

2. Με χρήση Mg[11]:

 [12]
 
ή
 
 
ή
 
 
ή
 
 

2. Με καταλυτική υδρογόνωση κατάλληλων ακόρεστων αλειφατικών υδρογονανθράκων[13][14]:

1. Επτενίων:

 
ή
 
ή
 

2. Επταδιενίων:

 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 

3. Επτινίων:

 
ή
 
ή
 

4. Επτατριενίων:

 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 

5. Επτενίνιων:

 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 

6.Επτατετραένιων:

 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 

7.Επταδιενίνιων:

 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 

8. Επταδιινίων:

 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 

9. Επταπενταένιων:

 
ή
 
ή
 

10. Επτατριενίνιων:

 
ή
 
ή
 
ή
 
ή
 

11. Επταενδιίνιων:

 
ή
 
ή
 
ή
 

12. Επτατριίνιων:

 
ή
 

13. Επταεξαένιων:

 

4. Με αναγωγή επτανάλης- Αντίδραση Wolf-Kishner[15]:

 

5. Με αναγωγή επτανόνης-2 ή επτανόνης-3 ή επτανόνης-4 - Αντίδραση Clemmensen[16]:

 
ή
 
ή
 

Παρασκευή με αντιδράσεις αποσύνθεσης με μείωση του μήκους της ανθρακικής αλυσίδας Επεξεργασία

[17]:

 
ή
  ή
  ή
 

Φυσικές ιδιότητες και ισομερή Επεξεργασία

Το επτάνιο έχει τα ακόλουθα οκτώ (8) [δέκα (10) αν μετρηθούν και τα εναντιομερή] ισομερή:

 1. CH3(CH2)3CH(CH3)2: 2-μεθυλεξάνιο ή ισοεπτάνιο.
 2. CH3(CH2)2*CH(CH3)CH2CH3: R,S-3-μεθυλεξάνιο.
 3. (CH3)3C(CH2)2CH3: 2,2-διμεθυλοπεντάνιο ή νεοεπτάνιο.
 4. (CH3)2*CH(CH3)CH2CH3: R,S-2,3-διμεθυλοπεντάνιο.
 5. (CH3)2CΗCH2CΗ(CH3)2: 2,4-διμεθυλοπεντάνιο.
 6. (CH3CH2)2C(CH3)2: 3,3-διμεθυλοπεντάνιο.
 7. (CH3CH2)3CH: αιθυλοπεντάνιο.
 8. (CH3)3CCH(CH3)2: τριμεθυλοβουτάνιο ή τριπτάνιο.

Τα ισομερή αυτά παρόλο που έχουν ίδιο χημικό τύπο και μοριακό βάρος, έχουν διαφορετικές δομές και διαφορετικές ιδιότητες.

Συντακτικός τύπος
Δομή
Όνομα IUPAC
(ελληνική μορφή)
Όνομα
Μοριακό
Βάρος
Σημείο ζέσεως
(°C, 1 atm)
  κ-επτάνιο
επτάνιο
100,21 98,42
  2-μεθυλεξάνιο
ισοεπτάνιο
100,21 90
  3-μεθυλεξάνιο 100,21 90,7
2,2-διμεθυλοπεντάνιο
νεοεπτάνιο
100,21 77,9
2,3-διμεθυλοπεντάνιο 100,21 89,4
2,4-διμεθυλοπεντάνιο 100,21 80,5
3,3-διμεθυλοπεντάνιο 100,21 85,7
  αιθυλοπεντάνιο 100,21 93,5
  τριμεθυλοβουτάνιο
τριπτάνιο
100,21 81,7

Χημικές ιδιότητες Επεξεργασία

Οξείδωση Επεξεργασία

1. Όπως όλα τα αλκάνια, το n-επτάνιο με περίσσεια οξυγόνου καίγεται προς διοξείδιο του άνθρακα και νερό[18]:

 

 • Αν και η αντίδραση είναι μια έντονα εξώθερμη δεν συμβαίνει σε μέτριες θερμοκρασίες, γιατί για την έναρξή της πρέπει να υπερπηδηθεί πρώτα το εμπόδιο της διάσπασης των δεσμών C-C[19], των δεσμών C-H[20] και των δεσμών (Ο=Ο)[21] του O2:

2. Παραγωγή υδραερίου:

 

3. Καταλυτική οξείδωση προς επτανάνη-2, επτανάνη-3 και επτανάνη-4:

 

 • Είναι τα κύρια προϊόντα της καταλυτικής οξείδωσης του πεντανίου, αλλά παράγεται και μια μικρή ποσότητα επτανάλης.

Αλογόνωση[22] Επεξεργασία

 

 • Δραστικότητα των X2: F2 > Cl2 > Br2 > Ι2.
 • όπου 0<a,b,c,d<1, a + b + c + d = 0, διαφέρουν ανάλογα με το αλογόνο:
 • Τα F και Cl είναι πιο δραστικά και λιγότερο εκλεκτικά. Η αναλογία των προπυλαλογονιδίων τους εξαρτάται κυρίως πό τη στατιστική αναλογία των προς αντικατάσταση ατόμων H. Ειδικά γοα το χλώριο θα έχουμε:
Δηλαδή το μίγμα που προκύπτει είναι: 13,7% 1-χλωρεπτάνιο, 34,5% 2-χλωρεπτάνιο, 34,5% 3-χλωρεπτάνιο και 17,3% 4-χλωρεπτάνιο.
 • Τα Br και I είναι πιο εκλεκτικά και λιγότερο δραστικά. Η αναλογία των πεντυλαλογονιδίων μεταβάλλεται προς όφελος των δευτεροταγών (αυτών που το αλογόνο συνδέεται με δευτεροταγές άτομο C, δηλαδή ατόμου C ενωμένου με 2 άλλα άτομα C) πεντυλοαλογονίδιων. Ειδικα για το βρώμιο θα έχουμε:
Δηλαδή το μίγμα που προκύπτει είναι: 0,7% 1-βρωμεπτάνιο, 39,8% 2-βρωμεπτάνιο, 39,8% 3-βρωμεπτάνιο και 32,7% 4-βρωμεπτάνιο.
Ανάλυση του μηχανισμού της χλωρίωσης του CH3(CH2)5CH3:
1. Έναρξη: Παράγονται ελεύθερες ρίζες.

 

 • Η απαιτούμενη ενέργεια προέρχεται από το υπεριώδες φως (UV) ή θερμότητα (Δ).
2. Διάδοση: Καταναλώνονται οι παλιές ελεύθερες ρίζες, σχηματίζοντας νέες.

  [23]
 
 
 

3. Τερματισμός: Καταναλώνονται μεταξύ τους οι ελεύθερες ρίζες, κατά τη στατιστικά σπάνια περίπτωση της συνάντησής τους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Είναι όμως πρακτικά δύσκολο να σταματήσει η αντίδραση στην παραγωγή μονοαλογονοπαραγώγων.
 • Αν χρησιμοποιηθούν ισομοριακές ποσότητες CH3(CH2)5CH3 και Χ2 θα παραχθεί μίγμα όλων των X-παραγώγων του CH3(CH2)5CH3
 • Αν όμως χρησιμοποιηθει περίσσεια CH3(CH2)5CH3, τότε η απόδοση τωμ μονοπαραγώγων αυξάνεται πολύ, λόγω της αύξησης της στατιστική πιθανότητας συνάντισης CH3(CH2)5CH3 με X. σε σχέση με την πιθανότητα συνάντισης μονοπαραγώγου και X., που μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή των υπόλοιπων X-παραγώγων.

Παρεμβολή καρβενίων Επεξεργασία

 • Τα καρβένια (π.χ. [:CH2]) μπορούν παρεμβληθούν στους δεσμούς C-H. Π.χ. έχουμε[24]:

 

 • Η αντίδραση είναι ελάχιστα εκλεκτική και αυτό σημαίνει ότι κατά προσέγγιση έχουμε;
 1. Παρεμβολή στους έξι (6) δεσμούς CH2-H: 6
 2. Παρεμβολή στους τέσσερεις (4) δεσμούς 2-CH-H: 4
 3. Παρεμβολή στους τέσσερεις (4) δεσμούς 3-CH-H: 4
 4. Παρεμβολή στους δύο (2) δεσμούς 4-CH-H: 2

Προκύπτει επομένως μίγμα οκτανίου ~37,5%, 2-μεθυλοεπτανίου ~25%, 3-μεθυλοεπτάνιου ~25% και 4-μεθυλοεπτάνιου 12,5%.

Καταλυτική ισομερείωση Επεξεργασία

Το επτάνιο μπορεί να υποστεί καταλυτική ισομερείωση προς όλα τα ισομερή του:

 
 
 

Αναφορές και σημειώσεις Επεξεργασία

 1. Εξ' ορισμού: Η κλίμακα του βαθμού οκτανίου ορίζεται με το επτάνιο ως 0 και το 2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο ως 100.
 2. Χρησιμοποιούνται συχνά τα προθέματα n- ή κ- για να επισημάνουν ότι αναφερόμαστε στο γραμμικό ισομερές.
 3. Άτομο C ενωμένο με ένα (1) άλλο άτομο C.
 4. Άτομο C ενωμένο με δύο (2) άλλα άτομα C.
 5. Τα δεδομένα προέρχονται εν μέρει από το «Table of periodic properties of thw Ellements», Sagrent-Welch Scientidic Company και Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, Σελ. 34.
 6. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.2β, R = CH3, R' = CH3CH2CH2CH2
 7. Συνηθισμένες συνθήκες: P = 1 atm, Τ = 25 °C.
 8. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.1β., με R = CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 ή CH3CH2CH2CH2CH2CHCH3 ή CH3CH2CH2CH2CHCH2CH3 ή CH3CH2CH2CHCH2CH2CH3
 9. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, §6.2.1α., με R = CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 ή CH3CH2CH2CH2CH2CHCH3 ή CH3CH2CH2CH2CHCH2CH3 ή CH3CH2CH2CHCH2CH2CH3
 10. όπου |Εt2Ο| : άνυδρος διαιθυλαιθέρας
 11. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.4α., με R = CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 ή CH3CH2CH2CH2CH2CHCH3 ή CH3CH2CH2CH2CHCH2CH3 ή CH3CH2CH2CHCH2CH2CH3
 12. αντιδρασήριο Grignard
 13. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.5.
 14. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 158, §6.9.4α.
 15. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.7.6β.
 16. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.7.6α, R = CH3CH2CH2CH2, R' = CH3 ή R = CH3CH2CH2CH2, R' = CH3CH2 ή R = R' = CH3CH2CH2
 17. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.2.3α., με R = CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 ή CH3CH2CH2CH2CH2CHCH3 ή CH3CH2CH2CH2CHCH2CH3 ή CH3CH2CH2CHCH2CH2CH3
 18. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 155, §6.7.1, v = 7 και μετατροπή μονάδας ενέργειας σε kJ.
 19. ΔHC-C= +347 kJ/mol
 20. ΔHC-H = +415 kJ/mol
 21. ΔHO-O=+146 kJ/mol
 22. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 152, §6.7.1β., με R = CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 ή CH3CH2CH2CH2CH2CHCH3 ή CH3CH2CH2CH2CHCH2CH3 ή CH3CH2CH2CHCH2CH2CH3
 23. καθοριστικό ταχύτητας
 24. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 155, §6.7.3, R = CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 ή CH3CH2CH2CH2CH2CHCH3 ή CH3CH2CH2CH2CHCH2CH3 ή CH3CH2CH2CHCH2CH2CH3

Πηγές Επεξεργασία