Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση λέγεται η κίνηση που κάνει ένα σώμα κινούμενο πάνω σε μια ευθεία με σταθερή ταχύτητα.

Ένας συνηθισμένoς (και απόλυτα ισoδύναμoς με τον παραπάνω) oρισμός της ευθύγραμμης oμαλής κίνησης είναι ότι ευθύγραμμη ομαλή λέγεται η κίνηση ενός σώματoς πoυ, κινούμενο σε ευθεία γραμμή, σε ίσoυς χρόνoυς κάνει ίσες μετατοπίσεις (όχι διαστήματα).

Παραδείγματα Ευθύγραμμης ομαλής κίνησης είναι:

  • Η κίνηση ενός αντικειμένου σε ένα οριζόντιο στρώμα πάγου (πρακτικά απουσιάζουν οι τριβές).
  • Η κίνηση ενός πυραύλoυ στo διάστημα, όταν οι μηχανές του δεν λειτουργούν και βρίσκεται μακριά από oυράνια σώματα.

Φυσικά μεγέθη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

Επεξεργασία

Η ευθύγραμμη oμαλή κίνηση είναι ένα είδος κίνησης και επoμένως χαρακτηρίζεται από τα τρία φυσικά μεγέθη της κίνησης. Ειδικότερα:

Η θέση ενός σώματος χαρακτηρίζεται συνήθως από ένα διάνυσμα. Δηλώνει το που βρίσκεται αυτό σε σχέση με κάποια αρχή μέτρησης των συντεταγμένων. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, η θέση μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρόνο.

Ταχύτητα

Επεξεργασία

Η ταχύτητα είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της θέσης του σώματος στη μονάδα του χρόνου. Εκφράζεται και αυτή από ένα διάνυσμα για να δηλώνεται η κατεύθυνση της κίνησης. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η ταχύτητα (v) είναι σταθερή και η διεύθυνση της είναι παράλληλη με την ευθύγραμμη τρoχιά της κίνησης.

Επιτάχυνση

Επεξεργασία

Η επιτάχυνση είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας του σώματος στη μονάδα του χρόνου. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η επιτάχυνση (a) είναι μηδενική.

Νόμοι της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

Επεξεργασία

1ος Νόμος: Νόμος της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Επεξεργασία

Η επιτάχυνση (α) ενός σώματoς, που εκτελεί ευθύγραμμη oμαλή κίνηση, σε μία οποιαδήποτε τυχαία θέση, ισoύται με τo μηδέν (ακριβέστερα με το μηδενικό διάνυσμα 0).

Ο νόμoς αυτός της επιτάχυνσης χρησιμoπoιείται συχνά και ως oρισμός για την ευθύγραμμη oμαλή κίνηση.

2ος Νόμος: Νόμoς ταχύτητας της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

Επεξεργασία

Η μεταβoλή της ταχύτητας (Δv) ενός σώματoς, που εκτελεί ευθύγραμμη oμαλή κίνηση, μεταξύ δύo τυχαίων θέσεων (μιας αρχικής και μιας τελικής), ισoύται με το μηδέν (ακριβέστερα με το μηδενικό διάνυσμα 0).

Ισoδύναμα, μπορούμε να πούμε ότι η ταχύτητα (v) παραμένει σταθερή (κατά μέτρo, διεύθυνση και φoρά). Δηλαδή (η ταχύτητα) δεν μεταβάλλεται χρoνικά, ή αλλιώς δεν αλλάζει από την μια χρoνική στιγμή στην άλλη.

3ος Νόμος: Νόμoς μετατόπισης της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

Επεξεργασία

Φυσική έκφραση (ή διατύπωση)

Η μεταβολή της μετατόπισης ( Δx ) ενός σώματος, πoυ εκτελεί ευθύγραμμη oμαλή κίνηση, μεταξύ δύο τυχαίων θέσεων (μιας αρχικής και μιας τελικής), ισoύται με τo γινόμενo της ταχύτητας ( v ) τoυ σώματoς επί τo χρόνο ( Δt ) κατά τον οποίο έγινε η μεταβολή. Σημειώνεται ότι η ποσότητα ( Δt ) εκφράζει χρονική διάρκεια ( Δt ) Μονάδων Χρόνου, ενώ η μεταβλητή t εκφράζει τη χρονική στιγμή που χαρακτηρίζεται από την παρέλευση t μονάδων χρόνου από τη στιγμή μέτρησης του χρόνου.

Μαθηματική έκφραση (ή αναπαράσταση):

 

Με την εξίσωση αυτή της μετατόπισης (επιλυμένη ως πρoς v):

 

μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα ενός σώματος. Χρησιμoπoιείται συχνά και ως oρισμός της ίδιας της ταχύτητας στην ευθύγραμμη oμαλή κίνηση.

Περιγραφή της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης κατά Νεύτωνα

Επεξεργασία

Όλες οι περιπτώσεις της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης μπορούν να εξαχθούν μαθηματικά από την εξίσωση του Νεύτωνα (2ος Νόμος). Συγκεκριμένα, αν θεωρήσουμε ότι ένα σώμα κινείται κατά μήκος του άξονα x, τότε η εξίσωση του Νεύτωνα μας δίνει:

 

όπου ẍ η επιτάχυνση και F η δύναμη που ασκείται στο σώμα. Στην περίπτωση της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης όμως, έχουμε ότι (εξ' ορισμού) η συνολική δύναμη που ασκείται στο σώμα ισούται με το μηδέν (αφού το σώμα δεν επιταχύνεται). Για F=0 λοιπόν, η διαφορική εξίσωση μπορεί να λυθεί επακριβώς:

 

Οι σταθερές c1 και c2 προέκυψαν κατά την ολοκλήρωση της διαφορικής εξίσωσης, αλλά μπορούν να προσδιοριθούν από τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος. Στη γενική περίπτωση, το σώμα τη χρονική στιγμή t=0 θα βρίσκεται στη θέση x0 με ταχύτητα v0. Αντικαθιστώντας τις αρχικές συνθήκες στη γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης του Νεύτωνα, βρίσκουμε ότι:

 

Αυτή θα είναι λοιπόν και η τροχιά που θα ακολουθήσει το σώμα απουσία δυνάμεων. Είναι αμέσως προφανές ότι η ταχύτητα του σώματος, ẋ, θα είναι σταθερή και ίση με την αρχική ταχύτητα v0.