Ζυγοστάθμιση πλοίου

Με τον όρο ζυγοστάθμιση πλοίου (trimming) χαρακτηρίζεται η διαγωγή ενός έμφορτου πλοίου όταν αυτό φέρεται ισοβύθιστο σε πλώρη, πρύμνη και κατά πλευρά. Τότε το πλοίο λέγεται "ζυγοσταθμισμένο" (trimmed ship). Στη περίπτωση αυτή η Διαγωγή πλοίου είναι μηδενική.

Το Κρουαζιερόπλοιο Orchestra ζυγοσταθμισμένο.

Η ζυγοστάθμιση φορτηγού πλοίου γίνεται κυρίως με την τακτοποίηση του μεταφερομένου φορτίου το καλούμενο ευτρεπισμό (σε ξηρά φορτία) ή χαπιάρισμα (σε χύμα φορτία). Σε όλους τους άλλους τύπους πλοίων γίνεται με την ισοβαρή κατανομή έρματος, φορτίων, επιβατών και εφοδίων πλοίου.

Όταν το φορτίο που παραμένει στο πλοίο είναι περιορισμένο ή πλέει "κενό φορτίου" τότε η ζυγοστάθμιση επιτυγχάνεται με τον ερματισμό των δεξαμενών ζυγοστάθμισης.