Θεία ονομάζεται το άτομο που είναι η αδελφή ενός γονέα ή η σύζυγος του θείου ή της θείας του. Οι θείες είναι συγγενείς δευτέρου βαθμού και μοιράζονται γενετική επικάλυψη 25% όταν είναι η πλήρης αδελφή ενός από τους βιολογικούς γονείς. Η μισή-θεία είναι η μισή αδελφή του γονέα του και είναι ένας συγγενής τρίτου βαθμού με γενετική επικάλυψη 12,5%. Εάν η θεία είναι εξ αγχιστείας τότε εισήλθε στην οικογένεια μέσω του γάμου. Οι άνθρωποι έχουν συγγενείς που είναι θείες ή θείοι, προς τους οποίους μάλιστα εκδηλώνουν και συμπάθεια.