Θερμοδυναμική ισορροπία

Με τον όρο θερμοδυναμική ισορροπία χαρακτηρίζεται γενικά η κατάσταση ενός θερμοδυναμικού συστήματος κατά την οποία δεν μεταβάλλονται οι ιδιότητές του με το χρόνο. Τούτο σημαίνει ότι οι όποιες μεταβολές που μπορεί να επέλθουν θα είναι αποτέλεσμα κατόπιν αλληλεπίδρασης με άλλο σύστημα και μόνο.

Σύστημα ορισμένης ενέργειας ευρισκόμενο σε θερμοδυναμική ισορροπία χαρακτηρίζεται με τη μεγαλύτερη τιμή εντροπίας από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση με την αντίστοιχη ενέργεια.

Γενικά η θερμοδυναμική ισορροπία ως κατάσταση, παρουσιάζει στις διάφορες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας τη χαμηλότερη τιμή ενθαλπίας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση υπό τις αυτές συνθήκες.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία