Άνοιγμα κυρίου μενού

Θετικές επιστήμες ονομάζονται οι επιστήμες οι οποίες στηρίζονται στην επιστημονική μέθοδο ή / και σε κανόνες λογικής (στο πλαίσιο ενός τυπικού συστήματος) για να διερευνήσουν συστηματικά τη φύση και να διατυπώσουν νόμους οι οποίοι την περιγράφουν. Στις θετικές επιστήμες περιλαμβάνονται η φυσική, τα μαθηματικά, η στατιστική, η βιολογία, η πληροφορική , η χημεία κ.αλ.. Τα εργαλεία που παρέχουν τα μαθηματικά αξιοποιούνται σε όλες τις θετικές επιστήμες, αλλά και στις επιστήμες μηχανικού οι οποίες αποτελούν εφαρμογή τους. Οι θετικές επιστήμες έχουν και αυτές «εφαρμοσμένες» όψεις, όμως δεν δίνουν τόσο έμφαση στην επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών προβλημάτων όσο στην ανάπτυξη μεθόδων οι οποίες αποσκοπούν στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων (π.χ. εφαρμοσμένα μαθηματικά, εφαρμοσμένη φυσική, βιοτεχνολογία, υπολογιστικά συστήματα κλπ).