Θετικές επιστήμες ονομάζονται οι επιστήμες που στηρίζονται στην επιστημονική μέθοδο και στους κανόνες της λογικής (στο πλαίσιο ενός τυπικού συστήματος) ή μόνο στους τελευταίους για να περιγράψουν συστηματικά τη φύση και να διατυπώσουν τους νόμους που την διέπουν. Στις θετικές επιστήμες περιλαμβάνονται η φυσική, τα μαθηματικά, η στατιστική, η βιολογία, η πληροφορική, η χημεία κ.α.. Χαρακτηριστικό όλων των θετικών επιστημών, αλλά και των κλάδων των μηχανικών που αποτελούν ουσιαστικά εφαρμογή των πρώτων, είναι η χρήση των εργαλείων των μαθηματικών. Οι θετικές επιστήμες έχουν και αυτές εφαρμοσμένες πλευρές στις οποίες όμως δεν δίνεται έμφαση τόσο στην επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών προβλημάτων όσο στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων γενικά (π.χ. εφαρμοσμένα μαθηματικά, εφαρμοσμένη φυσική, βιοτεχνολογία, υπολογιστικά συστήματα κλπ.).