Η ικανότητα αποτελεί μία τυποποιημένη απαίτηση, προκειμένου ένα άτομο να εκτελεί υπεύθυνα και αυτόνομα κάποια προκαθορισμένη εργασία/έργο ή λειτουργία. Η ικανότητα βασίζεται σε ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών (προσωπικών, κοινωνικών στο περιβάλλον εργασίας). Η αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης εφαρμογής αυτών στην πράξη καθορίζει και το επίπεδο της ικανότητας.

Οι ικανότητες αναπτύσσονται και βελτιώνονται με την εκπαίδευση και την εμπειρία, ενώ μπορεί να είναι γενικές ή ειδικές για κάποιο εξειδικευμένο επάγγελμα (επαγγελματικές ικανότητες, όπως π.χ. η πτητική ικανότητα για έναν πιλότο αεροσκαφών). Ως γενικές θεωρούνται οι ικανότητες της μάθησης, της επικοινωνίας (στη μητρική αλλά και σε ξένη γλώσσα), της συμπεριφοράς και κοινωνικότητας, της ικανότητας άνετης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, της αλλαγής, της προσαρμοστικότητας, της ηγεσίας, της λήψης αποφάσεων, της δημιουργικής έκφρασης, κτλ.


Αναφορές Επεξεργασία

  • Shippmann, J. S., Ash, R. A., Battista, M., Carr, L., Eyde, L. D., Hesketh, B., Kehoe, J., Pearlman, K., and Sanchez, J. I. (2000). The practice of competency modeling, Personnel Psychology, 53, 703-740.