Η κατηγοριοποίηση (classification)[1] είναι μία τεχνική της εξόρυξης δεδομένων, κατά την οποία ένα στοιχείο ανατίθεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο κατηγοριών. Ο όρος κατηγοριοποίηση συναντάται στην βιβλιογραφία και ως ταξινόμηση. Γενικότερα, ο στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου, το οποίο αργότερα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση μελλοντικών δεδομένων. Τέτοια παραδείγματα είναι ο διαχωρισμός των emails με βάση την επικεφαλίδα τους ή το περιεχόμενό τους, η πρόβλεψη καρκινικών κυττάρων χαρακτηρίζοντας τα ως καλοήθη ή κακοήθη, η κατηγοριοποίηση πελατών μιας τράπεζας ανάλογα με την πιστωτική τους ικανότητα κ.α.

Διαδικασία ΑνάπτυξηςΕπεξεργασία

Η κατηγοριοποίηση μπορεί να περιγραφεί ως μία διαδικασία δύο βημάτων:

 1. Εκμάθηση(Learning):Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας δημιουργείται/προσδιορίζεται το μοντέλο με βάση ένα σύνολο προκατηγοριοποιημένων παραδειγμάτων, που ονομάζεται δεδομένα εκπαίδευσης(training data).Τα δεδομένα εκπαίδευσης αναλύονται από ένα αλγόριθμο κατηγοριοποίησης, προκειμένου να σχηματιστεί το μοντέλο. Λόγω του ότι τα δεδομένα εκπαίδευσης ανήκουν σε μία προκαθορισμένη κατηγορία, η οποία είναι γνωστή, η κατηγοριοποίηση αποτελεί μέθοδος εποπτευομένης μάθησης(supervised learning). Το μοντέλο, που λέγεται και αλλιώς κατηγοριοποιητής(classifier), αναπαρίσταται με τη μορφή κανόνων κατηγοριοποίησης(classification rules), δέντρων απόφασης(decision trees) ή μαθηματικών τύπων.
 2. Kατηγοριοποίηση(Classification): Μετά την δημιουργία του μοντέλου, το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγησή του. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούμε τα δοκιμαστικά δεδομένα(test data) για να υπολογίσουν την ακρίβεια του μοντέλου. Το μοντέλο κατηγοριοποιεί τα δοκιμαστικά δεδομένα. Έπειτα, η κατηγορία που σχηματίστηκε με βάση τα δοκιμαστικά δεδομένα συγκρίνεται με την πρόβλεψη που έγινε για τα δεδομένα εκπαίδευσης, τα οποία είναι ανεξάρτητα από αυτά της δοκιμής. Η ακρίβεια του μοντέλου υπολογίζεται από το ποσοστό των δειγμάτων δοκιμής που κατηγοριοποιήθηκαν σωστά σε σχέση με το υπό εκπαίδευση μοντέλο.

Στην περίπτωση που το μοντέλο κριθεί αποδεκτό, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση μελλοντικών δειγμάτων δεδομένων, των οποίων η κατηγοριοποίηση είναι άγνωστη.

Κατηγορίες μεθόδων κατηγοριοποίησηςΕπεξεργασία

Bayesian

Η Bayesian κατηγοριοποίηση αποτελεί μία κατηγορία μεθόδων της κατηγοριοποίησης και βασίζεται στη στατιστική θεωρία κατηγοριοποίησης του Bayes. Αυτο σημαίνει ότι πραγματοποιείται μια πιθανοτική πρόβλεψη, δηλαδή προβλέπει την πιθανότητα ένα δείγμα Χ να ανήκει σε κάποια κατηγορία. Ο απλούστερος Bayesian κατηγοριοποιητής είναι ο Naïve Bayesian. Αυτός υποθέτει ότι η επίδραση ενός γνωρίσματος σε μία κατηγορία είναι ανεξάρτητη από τις τιμές των υπόλοιπων γνωρισμάτων. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να αποφεύγονται οι πολύπλοκοι υπολογισμοί κατά τη συνθήκη ανεξαρτησίας της κατηγορίας.

Περιγραφή Naïve Bayesian

Υποθέτουμε ότι έχουμε ένα σύνολο δεδομένων S και έστω ότι κάθε δείγμα δεδομένων Χ=(x1,x2,...,xn) με m κατηγορίες C1,C2,..,Cm. Δεδομένου ενός αγνώστου δείγματος δεδομένων Χ, ο κατηγοριοποιητής θα προβλέψει ότι το Χ ανήκει στην κατηγορία C που έχει την μέγιστη εκ των υστέρων(posterior) πιθανότητα με βάση το Χ. Αυτό σημαίνει ότι το Χ κατηγοριοποιείται στην Ci αν και μόνο αν:

                     p(Ci|X)>p(Cj|X) για κάθε 1≤j≤m και j≠i

Ο στόχος, λοιπόν, είναι να βρούμε την μέγιστη posterior πιθανότητα, δηλαδή το μέγιστο p(Ci|X) για κάθε κλάση, με αποτέλεσμα ο Naïve Bayesian κατηγοριοποιητής να έχει υψηλή απόδοση. Η απόδοση του συγκρίνεται με αυτή των δέντρων απόφασης και κάποιους κατηγοριοποιητές που στηρίζονται σε νευρωνικά δίκτυα σε ορισμένες εφαρμογές.

Δέντρα απόφασης Τα δέντρα απόφασης χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατηγοριοποίηση και πρόβλεψη δεδομένων. Ένα δέντρο απόφασης κατασκευάζεται σύμφωνα με ένα σύνολο εκπαίδευσης προ-κατηγοριοποιημένων δεδομένων. Κάθε εσωτερικός κόμβος προσδιορίζει τον έλεγχο των γνωρισμάτων και κάθε κλαδί που συνδέει τους εσωτερικούς με τους απόγονους αντιστοιχεί σε μία πιθανή τιμή για το γνώρισμα, όπως εμφανίζεται και στην διπλανή εικόνα.Νευρωνικά δίκτυα Μια άλλη τεχνική κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές εξόρυξης γνώσης για πρόβλεψη και κατηγοριοποίηση στηρίζεται στα νευρωνικά δίκτυα. Τα βήματα αυτής της διαδικασίας χονδρικά είναι:

 • Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών εισόδου και εξόδου
 • Δημιουργία ενός δικτύου με την κατάλληλη τοπολογία
 • Επιλογή του συνόλου εκπαίδευσης(train data)
 • Εφαρμογή του δικτύου με ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο δεδομένων, ώστε να μεγιστοποιείται η δυνατότητα του δικτύου να αναγνωρίζει τα πρότυπα
 • Επαλήθευση-αξιολόγηση του δικτύου με την χρήση ενός σύνολο ελέγχου(test data).

Παραγωγή κανόνων κατηγοριοποίησης Η γνώση που αποκτούμε κατά την διαδικασία της κατηγοριοποίησης μπορεί να αναπαρασταθεί και με τη χρήση κανόνων. Οι κανόνες κατηγοριοποίησης, σε σχέση με τα δέντρα απόφασης, γίνονται ευκολότερα κατανοητοί όταν το δέντρο που παράχθηκε είναι μεγάλο. Έτσι μπορούμε να μετατρέψουμε ένα δέντρο απόφασης σε ένα σύνολο κανόνων κατηγοριοποίησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν θεωρήσουμε ότι κάθε κανόνας αντιστοιχεί σε ένα μονοπάτι του δέντρου από τη ρίζα μέχρι ένα κόμβο φύλλο. Άρα κάθε φύλλο παράγει ένα κανόνα. Οι συνθήκες που θα μας οδηγήσουν στο φύλλο(υπόθεση) αποτελούν το αριστερό μέρος του κανόνα, ενώ το φύλλο(αποτέλεσμα) αντιστοιχεί στο δεξιό μέρος του κανόνα. Για παράδειγμα, από την παραπάνω φωτογραφία ισχύει:

               IF Color=«Green» AND Size=«Small» THEN Fruit=«Grapes»

ΠηγέςΕπεξεργασία

 1. Μιχάλης Βαζιργιάννης, Μαρία Χαλκίδη, Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό, Εκδ. Gutenberg.