Στην επιστήμη των Οικονομικών ο όρος Κερδοσκοπία χαρακτηρίζει γενικά την οποιαδήποτε επίτευξη κέρδους από προβλεφθείσες μεταβολές των τιμών αγαθών ή αξιογράφων.

Η Κερδοσκοπία επιτυγχάνεται μετά από διενέργεια προβλέψεων ως προς τις διακυμάνσεις που μπορεί να σημειωθούν στις τιμές των αγαθών ή αξιογράφων ή ακινήτων με αντίστοιχη αγορά ή πώληση αυτών.

Ο όρος αυτός προς αποφυγή σύγχυσης αντιδιαστέλλεται από εκείνον της επένδυσης λόγω μιας βασικής διαφοράς. Στην μεν επένδυση μπορεί να συνυπάρχει κάποια ανάληψη κινδύνου (ρίσκου) χαρακτηριζόμενο όμως ως ένα επεισοδιακό στοιχείο που μπορεί να υφίσταται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, σε αντίθεση με την κερδοσκοπία που ο κίνδυνος αυτός αποτελεί την ουσία της επιχείρησης. Έτσι η μεν επένδυση προσβλέπει σε μακροχρόνιες προσδοκίες, ενώ αντίθετα η κερδοσκοπία κυριολεκτικά βασίζεται σε βραχυπρόθεσμες προβλέψεις επί της διακύμανσης τιμών της αγοράς.

Η κερδοσκοπία θεωρείται αρνητική ως προσωπική συμπεριφορά και ως αιτία κινδύνου για την πραγματική οικονομία.[1]

Σημείωση Επεξεργασία

Γενικά ο όρος στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων μπορεί να αναφέρεται με τρεις σημασίες:
α) Είτε σε ανάληψη επένδυσης κάποιου κινδύνου (ρίσκου), ή αβεβαιότητας, μεγαλυτέρων των συνήθων.
β) Είτε σε ανάληψη υψηλού κινδύνου, προσδοκώντας κέρδος από την διακύμανση των τιμών και
γ) Είτε (σπανιότερα) στη κριτική κάποιων συγγραφέων σε χρηματιστηριακές λειτουργίες. Στη περίπτωση αυτή ο όρος κερδοσκοπία ταυτίζεται με το παίγνιο (κυβεία).
Από τις παραπάνω περιπτώσεις η δεύτερη είναι αυτή που συναντάται περισσότερο ως πιο κοινή στην οικονομική φιλολογία γενικότερα.

Παραπομπές Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία