Απλά και περιγραφικά μπορούμε να ορίσουμε την ιδιότητα της κλειστότητας σε μια πράξη που έχει οριστεί σε ένα σύνολο ως έξης :

Για κάθε ζεύγος στοιχείων που ανήκουν στο σύνολο της ομάδος και έχουν σαν αποτέλεσμα της πράξης ένα στοιχείο, το στοιχείο αυτό ανήκει επίσης στο σύνολο της ομάδος

Πιο αυστηρά με συμβολισμούς:

Έστω ένα σύνολο και μια πράξη δηλαδή καλώς ορισμένη συνάρτηση  f:●(GXG)→G

Αν ꓯ( α , β ) є (GXG)→α●β є G