Στη γενετική, η κληρονομικότητα είναι η μεταβίβαση ορισμένων χαρακτηριστικών από τους γονείς στους απογόνους. Σε μοριακό επίπεδο, αφορά τη μετάδοση της κωδικοποιημένης στο DNA γενετικής πληροφορίας. Η κληρονομικότητα είναι θεμελιώδης μηχανισμός της βιολογικής εξέλιξης, καθώς χάρη σε αυτή τα χαρακτηριστικά των ειδών μεταδίδονται στους απογόνους τους σε βάθος χρόνου.

Απλή κληρονομικότητα στα λουλούδια μη-με-λησμόνει: Ο συνδυασμός δυο γονέων διαφορετικού χρώματος, λευκού και γαλάζιου, δίνει απογόνους που φέρουν και τα δυο χρώματα, τα οποία κληρονόμησαν ένα από κάθε γονέα.

Στον άνθρωπο παράδειγμα κληρονομικότητας είναι ο φυλοκαθορισμός, που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο εξαρτώμενο από τα χρωμοσώματα που διαθέτει το άτομο. Το άτομο που φέρει ΧΧ χρωμόσωμα είναι θηλυκό, ενώ αυτό που φέρει ΧΥ είναι αρσενικό. Κάθε αρσενικό άτομο κληρονομεί υποχρεωτικά το Χ χρωμόσωμα από την μητέρα του (το άλλο χρωμόσωμα, το Υ, το κληρονομεί από τον πατέρα του), ενώ κάθε θηλυκό άτομο κληρονομεί υποχρεωτικά το Χ χρωμόσωμα από τον πατέρα του (το άλλο χρωμόσωμα το κληρονομεί από την μητέρα του).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία