Η Κυριακή του Θωμά είναι η αμέσως επόμενη Κυριακή μετά από την Κυριακή του Πάσχα. Οι εκκλησίες που δίνουν ιδιαίτερη σημασία μέχρι σήμερα το αναγνωρίζουν με διάφορα ονόματα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είναι γενικά γνωστή ως Κυριακή του Θείου Ελέους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι ο Απόστολος Θωμάς πίστευσε στην Ανάσταση του Χριστού.

Στην Αγία Γραφή Επεξεργασία

μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 20:26–29