Τα κυστίδια είναι μικρά σφαιρικά υγρά σωματίδια μέσα σε κάποιο υγρό. Ο όρος συνήθως αναφέρεται στα σφαιρίδια που βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα ενός ευκαριωτικού κυττάρου. Τα κυστίδια και πιο συγκεκριμένα τα κυστίδια μεταφοράς είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά ουσιών μέσα στο κύτταρο και συμμετέχουν στη διαδικασία της εξωκυττάρωσης (εκκριτική οδός) και της ενδοκυττάρωσης (οδός ενδοκυττάρωσης). Επίσης διακινούν διαλυτές πρωτεΐνες και μεμβράνες μεταξύ των κυτταρικών διαμερισμάτων.