Κυτταρικός κύκλος ή κύκλος ζωής του κυττάρου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που το κύτταρο δημιουργείται μέχρι να διαιρεθεί σε δύο νέα κύτταρα. Ο κυτταρικός κύκλος χωρίζεται σε δύο φάσεις: α)την μεσόφαση και β)την μίτωση ή μιτωτική διαίρεση. Η μεσόφαση καταλαμβάνει ποσοστό 90% - 95% της διάρκειας ζωής του κύτταρου. Επίσης, η μεσόφαση υποδιαιρείται σε 4 φάσεις:G0, G1, S και G2. Η μίτωση είναι ο τρόπος διαίρεσης των σωματικών κυττάρων και περιλαμβάνει 4 φάσεις

Πρόφαση: Οι αδελφές χρωματίδες συσπειρώνονται και κοντένουν και παχαίνουν. Κινούνται προς το ισημερινό επίπεδο του κυττάρου.


Μετάφαση: Οι αδελφές χρωματίδες αποκτούν μέγιστη συσπείρωση και είναι ορατές στο οπτικό μικροσκόπιο.


Ανάφαση: Σπάει το κεντρομερίδιο και κάθε πρώην αδελφή χρωματίδα κινείται προς τους πόλους του κυττάρου.


Τελόφαση: Γίνεται περίσφηξη του κυτταροπλάσματος και προκύπτουν 2 κύτταρα καθένα από τα οποία έχει μια από τις 2 πρώην αδελφές χρωματίδες.