Κυτταρικός κύκλος ή κύκλος ζωής του κυττάρου είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που το κύτταρο δημιουργείται μέχρι να διαιρεθεί σε δύο νέα κύτταρα. Ο κυτταρικός κύκλος χωρίζεται σε δύο φάσεις: α)την μεσόφαση και β)την μίτωση. Η μεσόφαση καταλαμβάνει ποσοστό 90% - 95% της διάρκειας ζωής του κύτταρου. Κατά την διάρκεια της μεσόφασης τα κυτταρά<<αδρανούν>>,γιατί δεν παρατηρούνται έντονα κινητικά φαινόμενα στο χώρο του πυρήνα.Συνεπώς αποτελεί περίοδο αύξησης του όγκου του κυττάρου και αφ'ετέρου περίοδο προετοιμασίας του κυττάρου για την επικείμενη διαίρεση του.Αυτό σημαίνει έντονες μεταβολικές διαδικασίες όπως ο διπλασιασμός του DNA, σύνθεση mRNA, tRNA,πρωτεινών κτλ. Επίσης, η μεσόφαση υποδιαιρείται σε 3 φάσεις: G1, S και G2.Το στάδιο G1 είναι το μεγαλύτερο στάδιο εκεί γίνεται η βιοσύνθεση mRNA,tRNA,ριβοσωμάτων και πρωτεινών (δομικών και λειτουργικών).Παράλληλα σε αυτό το στάδιο παρατηρείται έντονη αναπνοή του κυττάρου για να μπόρει να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του. Στο στάδιο S που είναι και το μικρότερο σε διάρκεια ,γίνεται ο αυτοδιπλασιασμός του γενετικού υλικού,στο τέλος του σταδίου αυτού το κύτταρο έχει διπλασιάσει την ποσότητα του γενετικού υλικού ,έχουν παραχθεί δυο αντίγραφα που έχουν ταυτόσημεσ γενετικές πληροφορίες. Ενώ το στάδιο G2 είναι μια μεταβατική περίοδος πριν από τηην έναρξη της μιτώσης ,διαιρόυνται οι χλωροπλάστες ,τα μιτοχόνδρια και το κεντροσωματίδιο. Τα χρωμοσώματα δεν είναι ακόμα ορατά ως μεμονωμένες δομές . Η μίτωση είναι ο τρόπος διαίρεσης των σωματικών κυττάρων και περιλαμβάνει 4 φάσεις

Πρόφαση: Οι αδελφές χρωματίδες συσπειρώνονται και κοντένουν και παχαίνουν. Κινούνται προς το ισημερινό επίπεδο του κυττάρου.


Μετάφαση: Οι αδελφές χρωματίδες αποκτούν μέγιστη συσπείρωση και είναι ορατές στο οπτικό μικροσκόπιο.


Ανάφαση: Σπάει το κεντρομερίδιο και κάθε πρώην αδελφή χρωματίδα κινείται προς τους πόλους του κυττάρου.


Τελόφαση: Γίνεται περίσφηξη του κυτταροπλάσματος και προκύπτουν 2 κύτταρα καθένα από τα οποία έχει μια από τις 2 πρώην αδελφές χρωματίδες.