Το κόστος είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Ο υπολογισμός του κόστους παρέχει στο τμήμα της Διοίκησης τη δυνατότητα για σωστή εκτίμηση της οικονομικής και τιμολογιακής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει. Συνεπώς η χρησιμότητα της γνώσης του κόστους βοηθά σημαντικά στη σωστή λήψη αποφάσεων,στη καλύτερη οργάνωση,σχεδιασμό και προγραμματισμό των εκάστοτε λειτουργιών της επιχείρησης που αυτή αναπτύσσει.

Αν και το κόστος εμφανίζεται μέσα στην οικονομική οντότητα με πολλές μορφές, τα αναγνωριστικά στοιχεία του,μπορούν να αναφερθούν στα ακόλουθα:

  • το κόστος αποτελεί επένδυση αγοραστικής δύναμης σε αγαθά και υπηρεσίες
  • το κόστος είναι στοιχείο του Ενεργητικού
  • το κόστος αλλάζει μορφή μέσα στην οικονομική οντότητα
  • το κόστος εξαφανίζεται όταν το προϊόν στο οποίο έχει ενσωματωθεί έχει πωληθεί ή απολεσθεί ή διατεθεί.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία