Ο λογοθέτης του Γενικού ήταν αξίωμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για πολλούς αιώνες. Ήταν κυβερνητικό οφφίκιο ανάλογο με αυτό του Βεζύρη ή του υπουργού οικονομικών, προσαρμοσμένο βέβαια στις κρατικές λειτουργίες της εκάστοτε εποχής.

Ήταν υπεύθυνος για τον υπολογισμό και τη συλλογή των φόρων σε όλη την Αυτοκρατορία. Τα πρόσωπα που είχαν αυτό το αξίωμα ήταν αυλικοί του Αυτοκράτορα και είχαν ή έπαιρναν τίτλο ευγενείας.

Το αξίωμα αυτό έχασε την αρχική του σημασία σε διάφορες περιόδους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αντιπροσωπεύοντας διαφορετικά οφφίκια.