Μαγνητική διαπερατότητα ονομάζεται και είναι ο λόγος της έντασης της μαγνητικής επαγωγής προς την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε ένα σημείο του χώρου. Το αντίστροφο δε αυτής ονομάζεται "συντελεστής μαγνητικής διαπερατότητας". Η μαγνητική διαπερατότητα έχει μονάδες μέτρησης (Tesla*m)/A ή H/m.

Η μαγνητική διαπερατότητα χαρακτηρίζει τις μαγνητικές ιδιότητες των σωμάτων, τα οποία ανάλογα προς την τιμή αυτής προσδιορίζονται σε αμαγνητικά σώματα, παραμαγνητικά, διαμαγνητικά και μαγνητικά ή σιδηρομαγνητικά.