Ο Μεσοζωικός αιώνας είναι ένας από τους τρεις γεωλογικούς αιώνες του Φανεροζωικού μεγααιώνα, ο δεύτερος κατά σειρά. Η αρχή του τοποθετείται στο τέλος της Πέρμιας περιόδου 251 εκατομμύρια χρόνια πριν, και τελειώνει 65,5 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

Ο Μεσοζωικός αιώνας ξεκινά με την μαζική εξαφάνιση ειδών στο τέλος της Πέρμιας περιόδου. Κυριότερη ομάδα οργανισμών που εξαφανίζονται είναι οι τριλοβίτες. Κατά την διάρκεια του μεσοζωικού αιώνα εμφανίστηκαν πολλά νέα είδη, όπως οι Δεινόσαυροι (εμφανίστηκαν στο τέλος της Τριασικής περιόδου), τα πρώτα θηλαστικά (κατά την πρώιμη ιουρασική περίοδο), τα πτηνά (κατά την όψιμη ιουρασική περίοδο) και τα σπερματόφυτα (κατά την πρώιμη Κρητιδική). Ο Μεσοζωικός αιώνας τελειώνει με μαζική εξαφάνιση ειδών στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου. Σ' αυτή την μαζική εξαφάνιση που έπληξε κυρίως τα είδη της ξηράς εξαφανίστηκαν και οι Δεινόσαυροι.


Φανεροζωικός
Παλαιοζωικός Μεσοζωικός Καινοζωικός
Μεσοζωικός αιώνας
Τριαδική Ιουρασική Κρητιδική