Με τον γενικό όρο ναυτιλιακά βοηθήματα, (navigational aids), χαρακτηρίζονται τα πάσης φύσεως όργανα, συσκευές, σχετικά βιβλία, και κυρίως οι ναυτικοί χάρτες κ.λπ. που χρησιμοποιούνται από τους Πλοιάρχους, αξιωματικούς γεφύρας και το πλήρωμα καταστρώματος των πλοίων, αφενός για τον ασφαλέστερο αλλά και τον συντομότερο σχετικά πλου, καθώς και για την εύρεση της θέσης (στίγματος) του πλοίου κάθε φορά.

Τα ναυτιλιακά βοηθήματα ή βοηθήματα ναυσιπλοΐας διακρίνονται σ΄ εκείνα που φέρονται επί των πλοίων χαρακτηριζόμενα γενικά ως ναυτικά όργανα και ναυτικές συσκευές και σ΄ εκείνα που φέρονται μόνιμα σε ναυτιλιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις λιμένων και ναυτιλιακούς σταθμούς.

Στη πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα λεγόμενα όργανα υποτύπωσης, (plotting instruments), δηλαδή κανόνες, (χάρακες), διπαράλληλοι, ναυτικοί διαβήτες, στιγμογράφοι κ.λπ., επίσης οι ναυτικοί χάρτες, φαροδείκτες, λιμενοδείκτες, πλοηγοί (βιβλία), ναυτικοί πίνακες, κατάλογοι ραδιοσημάτων κ.λπ. μέχρι και τις διάφορες ναυτικές συσκευές, όπως π.χ. οι πάσης φύσεως ναυτικοί εξάντες, πυξίδες, διόπτρες, χρονόμετρα, δρομόμετρα, βυθομετρα, ραδιογωνιόμετρα, ραντάρ, κ.λπ.
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως φάροι, φανοί και σημαντήρες, κ.λπ. καθώς και οποιοδήποτε μέσον που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα πλοίο από τον απόπλου του μέχρι τον ασφαλή κατάπλου του.