Το νηολόγιο (Registry, book of registry) είναι ένα δημόσιου χαρακτήρα βιβλίο που τηρείται στους λιμένες που πραγματοποιείται νηολόγηση, δηλαδή εγγραφή των πλοίων (λιμένας νηολογίου).

Γενικά Επεξεργασία

Κατά την ελληνική νομοθεσία το νηολόγιο είναι βιβλίο μεγάλου σχήματος (όμοιο με εκείνο που τηρούν τα Ληξιαρχεία) εκ 300 σελίδων υπογεγραμμένο και θεωρημένο από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στο κατάστημα της οποίας και τηρείται από ειδικά επιφορτισμένο Αξιωματικό καλούμενο Νηολόγο (Registrar).

Στο βιβλίο αυτό κάθε νηολογούμενο πλοίο καταλαμβάνει δύο σελίδες (δεξιά και αριστερά), στις οποίες καταχωρείται η πράξη της νηολόγησης, που περιέχει όνομα και ιθαγένεια πλοιοκτήτη, διορισμό αντικλήτου, κατοίκου Ελλάδος, τίτλο κτήσεως κυριότητας, το όνομα πλοίου, το Δ.Δ.Σ., (Διεθνές Διακριτικό Σήμα), τις διαστάσεις και τη χωρητικότητα πλοίου, είδος μέσου πρόωσης και την ιπποδύναμη της μηχανής (προκειμένου για μηχανοκίνητα).

Εκτός των παραπάνω στοιχείων καταχωρείται επίσης και κάθε σημείωση που έχει σχέση με το πλοίο (π.χ. υποθήκη, κατάσχεση κλπ.), ενώ αν αυτές υπερβούν τον αναλογούντα χώρο, εγγράφονται με παραπομπές σε σελίδες αμέσως μετά την τελευταία άλλη νηολόγηση.

Για τη νηολόγηση πλοίου απαιτείται η υποβολή από τον πλοιοκτήτη όλων των απαραίτητων στοιχείων, όπως τίτλου ιδιοκτησίας, πιστοποιητικού καταμέτρησης και άλλων δικαιολογητικών. Μετά τη νηολόγηση χορηγείται στο πλοίο το έγγραφο εθνικότητας καθώς και άλλα ναυτιλιακά έγγραφα.

Είδη νηολογίου Επεξεργασία

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα ελληνικά νηολόγια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Νηολόγια Πλοιαρίων, στα οποία εγγράφονται πλοία χωρητικότητας κάτων των 10 κόρων (κ.χ.)
Νηολόγια Α΄ Κλάσεως πλοίων, στα οποία εγγράφονται μηχανοκίνητα ή ιστιοφόρα πλοία από 10 μέχρι 60 κ.κ.χ.
Νηολόγια Β΄ Κλάσεως πλοίων, στα οποία εγγράφονται όλα τα μηχανοκίνητα πλοία άνω των 60 κ.κ.χ., και
Νηολόγια Β΄ Κλάσεως ιστιοφόρων, στα οποία εγγράφονται μόνο ιστιοφόρα πλοία άνω των 60 κ.κ.χ.

Δείτε επίσης Επεξεργασία