Τα νωτιαία γάγγλια είναι αισθητικά γάγγλια στην οπίσθια ρίζα του νωτιαίου μυελού. Περικλείονται από αγγειοφόρο κάψα αποτελούμενη από συνδετικό ιστό και περικλείει επίσης την αισθητική ρίζα του νεύρου. Οι νευρώνες του γαγγλίου της οπίσθιας ρίζας είναι ψευδομονόπολοι. Πολλοί νευράξονες είναι εμμύελοι. Σε αυτά τα γάγγλια δεν πραγματοποιούνται συνάψεις.

Πηγές Επεξεργασία

L. Gartner, J. Hiatt, Εγχειρίδιο Ιστολογίας, εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, 2001, ISBN 960-394-058-5