Οικονομική ιστορία είναι η μελέτη της εξέλιξης των οικονομικών φαινομένων από ιστορική προοπτική. Η ανάλυση στην οικονομική ιστορία γίνεται χρησιμοποιώντας συνδυασμό της ιστορικής μεθόδου, των στατιστικών μεθόδων και της εφαρμογής της οικονομικής θεωρίας σε ιστορικές καταστάσεις. Το αντικείμενο περιλαμβάνει τομείς, όπως: η ιστορία της βιομηχανίας, η νομισματική ιστορία και μπορεί να παρουσιάζει επικάλυψη με τομείς, όπως: η κοινωνική ιστορία, η δημογραφία και η δημογραφική ιστορία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία