Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (συντ.: ΟΒΙ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο συνίσταται σύμφωνα με τον Νόμο 1733 της 18/22.4.87, εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών, των βιομηχανικών σχεδίων, καθώς και των εμπορικών σημάτων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΟΒΙ δημιούργησε την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ). Πρόκειται για αυτοτελή υπηρεσία του ΟΒΙ που έχει ως στόχο  να συμβάλλει, στην εκπαίδευση, κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών των επαγγελματιών της χώρας με την οργάνωση μαθημάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, workshops καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω e-learning, σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ.

Ο ΟΒΙ ξεκινώντας το 1988 προσλαμβάνει και εκπαιδεύει προσωπικό, το οποίο τελικά μέσα στη χρονιά αριθμεί τα 25 άτομα. Την 1 Ιανουαρίου του 88 αρχίζει να ισχύει το νέο σύστημα προστασίας των εφευρέσεων στη Ελλάδα. Παράλληλα συντάσσεται και δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι διατάξεις εφαρμογής της σύμβασής για τα ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Ε.Δ.Ε). Ο ΟΒΙ εκδίδει για πρώτη φορά το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Το 1989 χορηγούνται τα πρώτα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) στην Ελλάδα και ο ΟΒΙ συμμετέχει για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα δύο επόμενα χρόνια ο οργανισμός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα προσωπικού. Τελικά το 1992 ο ΟΒΙ φθάνει τα 32 άτομα. Επίσης την ίδια χρονιά προωθεί την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την έξοδο του οργανισμού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το 1993 το προσωπικό του ΟΒΙ αριθμεί πλέον συνολικά 63 άτομα. Ένα σημαντικό βήμα που γίνεται αυτή τη χρονιά είναι πως ξεκινάει το πρόγραμμα δημιουργίας Νομικής Βιβλιοθήκης με ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων (Σύστημα Τεκμηρίωσης Νομοθεσίας και Νομολογίας) και παράλληλα ξεκινάει το πρόγραμμα ταξινόμησης αρχείου ΔΕ από το 1920 (με σκοπό να ολοκληρωθεί το 1994)

Το 1994 ο ΟΒΙ επισκέπτεται 14 φορείς στην περιφέρεια για ενημέρωση τους σε θέματα τεχνικής πληροφόρησης. Αυτή τη χρονιά αρχίζει να λειτουργεί και τεχνική/νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη. Μετά από 2 χρόνια προωθούνται για κύρωση ο Διακανονισμός της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, και ο Διακανονισμός του Στρασβούργου που αφορά τη Διεθνή Ταξινόμηση των ΔΕ. Ο ΟΒΙ αποφασίζει το 1997 να διοργανώσει μια ενημερωτική καμπάνια για το κοινό με θέμα την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα. Επίσης έχει πρόσβασή από τα ηλεκτρονικά του αρχεία σε πάνω από 30.000.000 ΔΕ διεθνώς.

To 1998 ο ΟΒΙ κάνει μια αξιοσημείωτη κίνηση προωθώντας μια νομοθετική ρύθμιση με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία έχει να κάνει με το ότι η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται πλέον και με απλό έγγραφο, οι δε καταθέσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω fax. Μέσα στα τρία επόμενα χρόνια ο ΟΒΙ με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα ψηφιοποίησης όλων των ελληνικών ΔΕ από το 1920 έως το 1987 το οποίο και ολοκληρώνεται το 2000, με επόμενο στόχο την μετατροπή του σε ψηφιακό αρχείο ώστε να είναι προσιτό μέσω διαδικτύου. Επίσης διοργανώνονται ένα πλήθος εκθέσεων, κυρίως με προβολή του συστήματος προστασίας βιομηχανικών σχεδίων με αποτέλεσμα το 2001 να αυξηθούν οι αιτήσεις για εθνικό ΔΕ κατά 30%. Το 2003 ολοκληρώνεται ο νέος δικτυακός τόπος του Οργανισμού και το 2005 γίνεται μείωση έως και μηδενισμός τελών με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και τέλος αποφασίζεται η δημιουργία νέας οργανωτικής δομής του ΟΒΙ, η οποία εστιάζεται στην αναβάθμιση τόσο των λειτουργιών του, όσο και της οργανωσιακής προσέγγισης και κουλτούρας του Οργανισμού.

Πρόεδροι του Δ.Σ. του ΟΒΙ έχουν διατελέσει οι καθηγητές Νομικής Γεώργιος Κουμάντος (από την ίδρυσή του ΟΒΙ μέχρι το 2004), Αθ. Καϊσης, Ν. Ρόκας, Κ. Πολυζωγόπουλος και ο Κ. Μακαρώνας, ο δικηγόρος Πρόδρομος Κ. Τσιαβός, ενώ τωρινός Πρόεδρος ΔΣ του ΟΒΙ είναι ο κ. Δημήτρης Χρόνης.

Σκοπός – Αποστολή

Επεξεργασία

Με το άρθρο 1 του ιδρυτικού νόμου του ΟΒΙ, ορίστηκε ότι ο σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

 1. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13,για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης.
 2. Καταχώριση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.
 3. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεσή του με οργανισμούς και τράπεζες πληροφοριών.
 4. Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας.
 5. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών.
 6. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.
 7. Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 8. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών ισχυόντων κριτηρίων.

Οργάνωση

Επεξεργασία

Με το άρθρο 2 του ιδρυτικού νόμου του ΟΒΙ, ορίστηκε ότι ο Οργανισμός διοικείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τετραετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

 • Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Έναν νομικό ειδικευμένο σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έναν ερευνητή από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ένα στέλεχος της Βιομηχανίας με εμπειρία και γνώσεις σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Έναν τεχνικό επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
 • Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται και ανακαλείται από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αν δεν εκλεγεί, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου αυτού.

Από τις 17.03.22 με τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 24454 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 195/17.03.22) και την από 22.3.22 απόφαση ΔΣ/03/2022, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ αποτελείται από 9 Μέλη.[1]

Άλλες Δραστηριότητες

Επεξεργασία

Ο ΟΒΙ, έχει δημιουργήσει περιφερειακά γραφεία στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τον Βόλο, τα Ιωάννινα και  την Ανατολική Μακεδονία / Θράκη (Ξάνθη, Κομοτηνή), με στόχο τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Διάδοση σχετικής Νομοθεσίας–Νομολογίας

Επεξεργασία

Ο ΟΒΙ εκδίδει ένα έντυπο το οποίο ανανεώνει συχνά με τα πιο σύγχρονα νομοθετικά κείμενα. Στόχος του συγκεκριμένου εντύπου είναι η παρουσίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα ως προς τις εφευρέσεις και την μεταφορά τεχνολογίας. Το έντυπο περιέχει τα πλήρη κείμενα των σπουδαιότερων νόμων ή διαταγμάτων και πλήθος άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων, έτσι ώστε να συμβάλει στην διάδοση των απαραίτητων γνώσεων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ενδεικτικά περιέχει: -Νομός 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας ,εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία» -Υπουργική απόφαση 15928/ ΕΦΑ /1253/1987 «Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση Βιβλίων» -Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 321 «Προσαρμογή στην οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων»

Επιπλέον ο ΟΒΙ έχει δημιουργήσει ένα Σύστημα Παροχής Διαδικτυακών Υπηρεσιών Νομικής Πληροφόρησης, όπου δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο μίας εξειδικευμένης αναζήτησης και πληροφόρησης πάνω σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, παρέχοντας πρόσβαση σε τέσσερις κατηγορίες νομικών εγγράφων (νομοθεσία/νομολογία/γνωμοδοτήσεις/αρθρογραφία.

Ο χρήστης της βάσης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην αναζήτηση εγγράφων με βάση προεπιλεγμένα κριτήρια και την ελεύθερη αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά που απαρτίζουν το θησαυρό νομικών όρων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η παρούσα βάση παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα πλοήγησης, αναζήτησης και ανάγνωσης/ανάκτησης εγγράφων.

Διαδικασία κατοχύρωσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας στον ΟΒΙ

Επεξεργασία

Κατοχύρωση Εφευρέσεων

Επεξεργασία

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Επεξεργασία

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

Παράθεση κάποιων ενδεικτικών περιπτώσεων όπου δεν χορηγείται ΔΕ
Επεξεργασία

Στην περίπτωση των ανακαλύψεων, των επιστημονικών θεωριών, των μαθηματικών μεθόδων, αισθητικών δημιουργιών, σχεδίων ή κανόνων ή μεθόδων για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δίπλωμα Τροποποίησης

Επεξεργασία

Το Δίπλωμα Τροποποίησης είναι δίπλωμα που χορηγείται για μία εφεύρεση που αποτελεί τροποποίηση μίας άλλης εφεύρεσης που έχει ήδη προστατευθεί με ΔΕ. Το Δίπλωμα Τροποποίησης χορηγείται μόνο στον δικαιούχο του κυρίου του ΔΕ. Το αντικείμενο της νέας εφεύρεσης πρέπει να συνδέεται με μία τουλάχιστον από της αξιώσεις του κυρίου ΔΕ που αναφέρονται παραπάνω.

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας

Επεξεργασία

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή όπως εργαλείο, όργανο, συσκευή, σκεύος ή και εξάρτημά τους, που προτείνεται ως νέο, βιομηχανικά εφαρμόσιμο και με δυνατότητα να δώσει λύση σε τεχνικό πρόβλημα.

Τα δικαιώματα που παρέχουν τα ΔΕ ΔΤ ΠΥΧ στον δικαιούχο

Επεξεργασία

Τα ΔΕ, ΔΤ, ΠΥΧ παρέχουν στον κάτοχό τους το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την προστατευόμενη εφεύρεση στην Ελλάδα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ. Στη ουσία λοιπόν πρόκειται για δικαίωμα μονοπωλιακής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης. Φυσικά ο δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει τα ΔΕ, ΔΤ, ΠΥΧ καθώς επίσης και να εκχωρεί άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτους.

Η Διεθνής Προτεραιότητα

Επεξεργασία

Για την διευκόλυνση του δικαιούχου μίας εφεύρεσης ως προς το να μπορεί να προστατεύσει την εφεύρεση του σε περισσότερες χώρες, θεσπίστηκε το διεθνές πλαίσιο για το δικαίωμα προτεραιότητας. Έτσι ο δικαιούχος μίας αίτησης ΔΕ ή ΠΥΧ, που κατατέθηκε σε μία χώρα μέλος έχει δικαίωμα προτεραιότητας, έναντι οποιουδήποτε άλλου, να αποκτήσει ΔΕ ή ΠΥΧ σε οποιεσδήποτε άλλες χώρες μέλη.

Διαδικασία κατάθεσης ΔΕ, ΔΤ, ΠΥΧ

Επεξεργασία

ΔΕ/ΔΤ

 1. Κατάθεση της σχετικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
 2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχών διορθώσεις
 3. Έλεγχος και εκτίμηση του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας της εφεύρεσης-σύνταξη έκθεσης έρευνας
 4. Προθεσμία 3 μηνών για τυχόν παρατηρήσεις του καταθέτη σχετικά με την έκθεση έρευνα
 5. Σύνταξη τελικής έκθεσής έρευνας
 6. Έκδοση ΔΕ ή ΔΤ

ΠΥΧ

 1. Κατάθεση της σχετικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
 2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχών διορθώσεις
 3. Έκδοση ΠΥΧ(χωρίς προηγούμενο έλεγχο του νέου και βιομηχανικά εφαρμόσιμου με ευθύνη του καταθέτη)

Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Επεξεργασία

Ο δικαιούχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ο οποίος επιθυμεί να προστατεύσει την εφεύρεσή του και στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

 1. Κατάθεση μετάφρασης του ΕΔΕ στα γραφεία του ΟΒΙ.
 2. Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού ΔΕ

Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών στο Εξωτερικό

Επεξεργασία

Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων:

 • για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για την προστασία μιας εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα 38 κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου
 • Επίσης, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση

Βιομηχανικά Σχέδια

Επεξεργασία

Πιστοποιητικό Καταχώρισης Σχεδίου και Υποδείγματος

Επεξεργασία

Πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα όταν προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη την εντύπωση ότι διαφέρει από προϋπάρχοντα Σχέδια ή Υποδείγματα

Προστασία

Επεξεργασία

Το καταχωρημένο Σχέδιο ή Υπόδειγμα παρέχει στον δικαιούχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του στην Ελλάδα για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ. Ενέργειες μεταξύ άλλων όπως η κατασκευή, η προσφορά, η διάθεση στην αγορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή συνιστούν χρήση. Ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύει σε κάθε τρίτο τη χρήση του σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς την συγκατάθεση του.

Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων στο Εξωτερικό

Επεξεργασία

Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων:

 • για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων (Διακανονισμός της Χάγης του 1960-Ν.2417/1996)
 • για την κοινοτική κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων (κανονισμός (ΕΚ) αριθ.6/2002 της 12/12/2001)
 • Επίσης, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης κοινοτικού βιομηχανικού σχεδίου

Εμπορικά Σήματα

Επεξεργασία

Στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καταχωρούνται, επίσης ,τα Εμπορικά Σήματα (Ν. 4796/2021, ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-48 και ΚΥΑ 48793/ΦΕΚ2416/16.05.2022).[2]

Τι είναι Εμπορικό Σήμα;

Το εμπορικό σήμα είναι κάθε σημείο, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.

Το εμπορικό σήμα μπορεί ν’ αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος ή από ήχους. Τα ανωτέρω σημεία θα πρέπει να μπορούν ν’ αναπαρίστανται στο μητρώο σημάτων, κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του.

Πού τηρείται το Εθνικό Μητρώο Σημάτων;

Στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αρμόδιο για την καταχώριση εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Μητρώο Σημάτων που τηρείται στο κτίριο του Ο.Β.Ι. στην Αθήνα (περιοχή Γκύζη), επί της οδού Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου – Τ.Κ. 11474.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε είτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ο.Β.Ι.  www.obi.gr είτε να επικοινωνείτε με την «Υπηρεσία Μίας Στάσης» του Ο.Β.Ι., καθημερινά, από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα 211-1097901-3, 80011-08108, 210-6183580 έως -582, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@obi.gr.

Μεταφορά Τεχνολογίας

Επεξεργασία

Με την σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ο δότης τεχνολογίας υποχρεούται να παρέχει στο δέκτη τεχνολογίας και ο δέκτης να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα. Ως παροχή τεχνολογίας για την εφαρμογή του άρθρου 21 αυτού νοούνται ιδίως τα εξής:

 1. Η άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.
 2. Η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.
 1. Η παροχή τεχνικών κατασκευαστικών οδηγιών, σχεδίων ή υπηρεσιών.
 2. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου.
 3. Η ανακοίνωση βιομηχανικών απορρήτων με σχέδια, διαγράμματα, υποδείγματα, πρότυπα, οδηγίες, αναλογίες, συνθήκες, διαδικασίες, προδιαγραφές και τρόπους παραγωγής προϊόντων που αναφέρονται στην παραγωγική εκμετάλλευση. Τέτοια βιομηχανικά απόρρητα αποτελούν κυρίως οι τεχνικές πληροφορίες, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν με μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες, που έχουν πρακτική εφαρμογή ιδιαίτερα στην παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά.
 4. Η από κοινού έρευνα ή ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων.
 5. Η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού.

Καταχώριση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας

Επεξεργασία

Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας υποβάλλεται από το συμβαλλόμενο ή τους συμβαλλόμενους που έχουν κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στον ΟΒΙ και εφαρμόζονται παράλληλα οι διατάξεις του ν. 1360/1983 (ΦΕΚ 65).Η σύμβαση καταχωρίζεται στο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας.

Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Επεξεργασία

Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) είναι η μηνιαία επίσημη έκδοση του ΟΒΙ και περιλαμβάνει 3 τεύχη:

ΤΕΥΧΟΣ Α', ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, στο οποίο δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση οι ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα.

ΤΕΥΧΟΣ Β', ΣΧΕΔΙΑ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ, στο οποίο δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τα Σχέδια και Υποδείγματα που προστατεύονται στην Ελλάδα και

ΤΕΥΧΟΣ Γ΄, στο οποίο δημοσιεύονται οι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ και οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ.

Κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή, με δωρεάν πρόσβαση, στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού.[3]

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. «Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ – obi.gr». web.archive.org. 22 Νοεμβρίου 2022. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 22 Νοεμβρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2024. 
 2. «Σήματα – obi.gr». web.archive.org. 22 Νοεμβρίου 2022. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 22 Νοεμβρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2024. 
 3. «ΕΔΒΙ». www.obi.gr. Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2024. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία