Ο Παλιρροιογράφος είναι ένα αυτογραφικό παλιρροιομετρικό όργανο, στο οποίο καταγράφεται σε συνεχή καμπύλη η μεταβολή του ύψους της επιφάνειας της θάλασσας που προέρχεται από παλίρροια.

Παλιρροιογράφος

Το όργανο αυτό αποτελείται από έναν κυλινδρο (τύμπανο), που περιστρέφεται με ωρολογιακό μηχανισμό και φέρει χάρτινη ταινία, στην οποία και σημειώνονται αυτόματα από μια γραφίδα οι μεταβολές τους ύψους της επιφάνειας της θάλασσας. Για τον σκοπό αυτό τοποθετείται μόνιμα πάνω από ειδικό φρεάτιο κρηπιδώματος, εντός του οποίου κινείται ελεύθερα πλωτήρας που συνδέεται με σύστημα τροχαλιών με την ακίδα του οργάνου αυτού. Στο φρεάτιο η επιφάνεια της θάλασσας είναι η ίδια κάθε φορά με εκείνη εκτός αυτού σε όλα τα στάδια της παλίρροιας. Επιλέγεται το φρεάτιο για προφύλαξη από άλλους παράγοντες όπως ο άνεμος, ο κυματισμός, τα απόνερα διερχόμενου σκάφους κ.λπ.

Με παλιρροιογράφους τύπου Thompson και OTT είχε εφοδιασθεί και η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία καθώς και η Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.

Σήμερα υφίστανται πολλοί τύποι παλιρροιογράφων με δυνατότητες ακόμη και ηλεκρονικής διασύνδεσης, καθώς και παροχής και άλλων στοιχείων, όπως θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης κ.λπ. Τέτοιος τύπος είναι ο ηλεκτρονικός παλιρροιογράφος. Επίσης εκτός του μονίμου τύπου υφίστανται ακόμη και φορητοί παλιρροιογράφοι, όπως ο τύπος Favé με τους οποίους εφοδιάζονται κυρίως ωκεανογραφικά ερευνητικά κλιμάκια και αντίστοιχα ωκεανογραφικά πλοία.

  • Η χάρτινη ταινία του παλιρροιογράφου ονομάζεται παλιρροιογράφημα, ενώ η καμπύλη που καταγράφεται στο παλιρροιογράφημα, από την ειδική ακίδα, που περιέχει τις διάφορες τιμές/θέσεις της στάθμης της θάλασσας από σημείο αναφοράς, ονομάζεται παλιρροιόγραμμα.


Πηγές Επεξεργασία

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, τόμ. 15ος, σελ. 369