Το πεντανονιτρίλιο ή βουτυλοκυανίδιο ή 1-κυανοβουτάνιο ή 1-αζεξίνιο-1 ή βαλερονιτρίλιο είναι ένα νιτρίλιο, με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH2CN. Με βάση τον χημικό τύπο, C5H9N, έχει τα ακόλουθα 285 ισομερές θέσης (όχι όλα σταθερά):

 1. Πεντιν-1-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2C ≡ CNH2.
 2. Πεντιν-2-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2C ≡ CCH2NH2.
 3. Πεντιν-3-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C ≡ CCH2CH2NH2.
 4. Πεντιν-4-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CCH2CH2CH2NH2.
 5. Πεντιν-3-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C ≡ CCH(NH2)CH3 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 6. Πεντιν-4-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CCH2CH(NH2)CH3 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 7. Πεντιν-1-αμίνη-3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH(NH2)C ≡ CH (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 8. 3-μεθυλοβουτιν-1-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2CHC ≡ CNH2.
 9. N-μεθυλοβουτιν-1-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2C ≡ CNHCH3.
 10. Ν-μεθυλοβουτιν-2-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C ≡ CCH2NHCH3.
 11. 2-μεθυλοβουτιν-3-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CCH(CH3)CH2NH2 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 12. Ν-μεθυλοβουτιν-3-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CCH2CH2NHCH3.
 13. 2-μεθυλοβουτιν-3-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CC(CH3)(NH2)CH3 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 14. N-μεθυλοβουτιν-3-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CCH(NHCH3)CH3 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 15. N-αιθυλοπροπιν-1-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C ≡ CNHCH2CH3.
 16. N-αιθυλοπροπιν-2-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CCH2NHCH2CH3.
 17. N,N-διμεθυλοπροπιν-1-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C ≡ CN(CH3)2.
 18. N,N-διμεθυλοπροπιν-2-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CCH2N(CH3)2.
 19. N-προπυλαιθιναμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CNHCH2CH2CH3.
 20. N-ισοπροπυλαιθιναμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CNHCH(CH3)2.
 21. N-αιθυλο-N-μεθυλαιθιναμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο HC ≡ CN(CH3CH2CH3.
 22. Πενταδιεν-1,2-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH=C=CHNH2 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 23. Πενταδιεν-1,3-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=CHCΗ=CHNH2 (σε τέσσερα (4) γεωμετρικά ισομερή).
 24. Πενταδιεν-1,4-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH2CΗ=CHNH2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 25. Πενταδιεν-2,3-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C=CΗCH2NH2 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 26. Πενταδιεν-1,3-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=CHC(NH2)=CH2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 27. Πενταδιεν-1,4-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH2C(NH2)=CH2.
 28. Πενταδιεν-2,3-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C=C(NH2)CH3 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 29. Πενταδιεν-1,2-αμίνη-3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2C(NH2)=C=CH2 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 30. Πενταδιεν-1,3-αμίνη-3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C(NH2)CH=CH2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 31. Πενταδιεν-1,4-αμίνη-3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH(NH2)CH=CH2.
 32. 3-μεθυλοβουταδιεν-1,2-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2CH=C=CHNH2 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 33. Ν-μεθυλοβουταδιεν-1,2-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C=CHNHCH3 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 34. 2-μεθυλοβουταδιεν-1,3-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHC(CH3)=CHNH2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 35. 3-μεθυλοβουταδιεν-1,3-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(CH3)CH=CHNH2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 36. 3-μεθυλοβουταδιεν-1,3-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(CH3)C(NH2)=CH2.
 37. N-μεθυλοβουταδιεν-1,3-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH=CHNHCH3 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 38. N-μεθυλοβουταδιεν-1,3-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHC(NHCH3)=CH2.
 39. 2-μεθυλοβουταδιεν-2,3-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C=C(CH3)CH2NH2.
 40. N-μεθυλοβουταδιεν-2,3-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C=CHCH2NHCH3.
 41. N-μεθυλοβουταδιεν-2,3-αμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C=C(NHCH3)CH3.
 42. Μεθυλενοβουτεναμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHC(=CH2)CH2NH2.
 43. N-αιθυλοπροπαδιεναμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C=CHNHCH2CH3.
 44. Ν-βινυλοπροπεν-1-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=CHNHCH=CH2.
 45. Ν-βινυλοπροπεναμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C(NHCH=CH2)=CH2.
 46. Ν-βινυλοπροπεν-2-αμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH2NHCH=CH2.
 47. N,N-διμεθυλοπροπαδιεναμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C=CHN(CH3)2.
 48. Ν-βινυλο-N-μεθυλαιθεναμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHN(CH3)CH=CH2.
 49. Πεντεν-1-ιμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH=C=NH.
 50. Πεντεν-2-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CΗ=CHCΗ=NH (σε τέσσερα (4) γεωμετρικά ισομερή).
 51. Πεντεν-3-ιμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CΗ=CHCH2CΗ=NH (σε τέσσερα (4) γεωμετρικά ισομερή).
 52. Πεντεν-3-ιμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CΗ=CHC(=NH)CΗ3 (σε τέσσερα (4) γεωμετρικά ισομερή).
 53. Πεντεν-4-ιμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CΗCH2CH2CΗ=NH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 54. Πεντεν-4-ιμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CΗCH2C(=NH)CΗ3 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 55. Πεντεν-1-ιμίνη-3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CΗCHC(=NH)23 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 56. 2-μεθυλοβουτεν-1-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2C(CH3)=C=NH.
 57. 3-μεθυλοβουτεν-1-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2CHCH=C=NH.
 58. N-μεθυλοβουτεν-1-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH=C=NCH3.
 59. 2-μεθυλοβουτεν-2-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C(CH3)CH=NH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 60. 3-μεθυλοβουτεν-2-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2C=CHCH=NH
 61. N-μεθυλοβουτεν-2-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=CHCH=NCH3 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 62. 2-μεθυλοβουτεν-3-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH(CH3)CH=NH (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 63. 3-μεθυλοβουτεν-3-ιμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(CH3)CH2CH=NH.
 64. 3-μεθυλοβουτεν-3-ιμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(CH3)C(=NH)CH2.
 65. N-μεθυλοβουτεν-3-ιμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH2CH=NCH3.
 66. N-μεθυλοβουτεν-3-ιμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHC(=NCH3)CH3.
 67. Ν-αιθυλοπροπεν-1-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C=NCH2CH3.
 68. 2-αιθυλοπροπεν-2-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(CH2CH3)CH=NH.
 69. N-αιθυλοπροπεν-2-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH=NCH2CH3.
 70. N-βινυλοπροπανιμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CHCH=NCH=CH2.
 71. N-βινυλοπροπανιμίνη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C(=NCH=CH2)CH3
 72. 2,N-διμεθυλοπροπεν-1-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2C=C=NCH3.
 73. 2,N-διμεθυλοπροπεν-2-ιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(CH3)CH=NCH3.
 74. N-προπυλαιθενιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C=NCH2CH2CH3.
 75. N-ισοπροπυλαιθενιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C=NCH(CH3)2.
 76. N-προπυλεν-1-υλαιθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=NCH=CHCH3 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 77. N-προπυλεν-2-υλαιθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=NCH2CH=CH2.
 78. Ν-(μεθυλοβινυλ)αιθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=NC(CH3)=CH2
 79. N-βουτυλεν-1-υλομεθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=NCH=CHCH2CH3 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 80. N-βουτυλεν-2-υλομεθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=NCH2CH=CHCH3 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 81. N-βουτυλεν-3-υλομεθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=NCH2CHCH=CH2.
 82. N-(1-μεθυλοπροπυλεν-1-υλο)μεθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=NC(CH3)=CHCH3 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 83. N-(2-μεθυλοπροπυλεν-1-υλο)μεθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=NCH=C(CH3)2.
 84. N-(1-μεθυλοπροπυλεν-2-υλο)μεθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=NCH(CH3)CH=CH2 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 85. N-(2-μεθυλοπροπυλεν-2-υλο)μεθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=NCH2C(CH3)=CH2.
 86. Ν-(αιθυλοβινυλο)μεθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=N(CH2CH3)=CH2.
 87. 2-μεθυλοβουτανονιτρίλιο με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH(CH3)CN (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 88. 3-μεθυλοβουτανονιτρίλιο με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2CHCH2CN.
 89. Διμεθυλοπροπανονιτρίλιο με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)3CCN.
 90. Πεντανισονιτρίλιο με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH2N=C.
 91. 2-μεθυλοβουτανισονιτρίλιο με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH(CH3)N=C (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 92. 3-μεθυλοβουτανισονιτρίλιο με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2CHCH2N=C.
 93. Διμεθυλοπροπανισονιτρίλιο με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)3CN=C.
 94. Κυκλοπεντεν-1-αμίνη.
 95. Κυκλοπεντεν-2-αμίνη.
 96. Κυκλοπεντεν-3-αμίνη.
 97. 2-μεθυλοκυκλοβουτεν-1-αμίνη.
 98. 3-μεθυλοκυκλοβουτεν-1-αμίνη.
 99. 4-μεθυλοκυκλοβουτεν-1-αμίνη.
 100. N-μεθυλοκυκλοβουτεν-1-αμίνη.
 101. Κυκλοβουτεν-1-υλομεθαναμίνη.
 102. 1-μεθυλοκυκλοβουτεν-2-αμίνη.
 103. 2-μεθυλοκυκλοβουτεν-2-αμίνη.
 104. 3-μεθυλοκυκλοβουτεν-2-αμίνη.
 105. 4-μεθυλοκυκλοβουτεν-2-αμίνη.
 106. N-μεθυλοκυκλοβουτεν-2-αμίνη.
 107. Κυκλοβουτεν-2-υλομεθαναμίνη.
 108. 2-μεθυλενοκυκλοβουταναμίνη.
 109. 3-μεθυλενοκυκλοβουταναμίνη.
 110. Κυκλοβουτυλιδενομεθαναμίνη.
 111. 2-αιθυλοκυκλοπροπεν-1-αμίνη.
 112. 3-αιθυλοκυκλοπροπεν-1-αμίνη.
 113. N-αιθυλοκυκλοπροπεν-1-αμίνη.
 114. 1-(κυκλοπροπεν-1'-υλο)αιθαναμίνη (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 115. 2-(κυκλοπροπεν-1'-υλο)αιθαναμίνη.
 116. 1-αιθυλοκυκλοπροπεν-2-αμίνη.
 117. 2-αιθυλοκυκλοπροπεν-2-αμίνη.
 118. N-αιθυλοκυκλοπροπεν-2-αμίνη.
 119. 1-(κυκλοπροπεν-2'-υλο)αιθαναμίνη (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 120. 2-(κυκλοπροπεν-2'-υλο)αιθαναμίνη.
 121. Αιθυλιδενοκυκλοπροπαναμίνη.
 122. 1-βινυλοκυκλοπροπαναμίνη.
 123. 2-βινυλοκυκλοπροπαναμίνη.
 124. N-βινυλοκυκλοπροπαναμίνη.
 125. 2,3-διμεθυλοκυκλοπροπεν-1-αμίνη.
 126. 3,3-διμεθυλοκυκλοπροπεν-1-αμίνη.
 127. 2,Ν-διμεθυλοκυκλοπροπεν-1-αμίνη.
 128. 3,Ν-διμεθυλοκυκλοπροπεν-1-αμίνη.
 129. N,Ν-διμεθυλοκυκλοπροπεν-1-αμίνη.
 130. (2-μεθυλοκυκλοπροπεν-1-υλο)μεθαναμίνη.
 131. (3-μεθυλοκυκλοπροπεν-1-υλο)μεθαναμίνη.
 132. Κυκλοπροπεν-1-υλο-N-μεθυλομεθαναμίνη.
 133. 1,2-διμεθυλοκυκλοπροπεν-2-αμίνη.
 134. 2,3-διμεθυλοκυκλοπροπεν-2-αμίνη.
 135. 1,N-διμεθυλοκυκλοπροπεν-2-αμίνη.
 136. 2,N-διμεθυλοκυκλοπροπεν-2-αμίνη.
 137. N,N-διμεθυλοκυκλοπροπεν-2-αμίνη.
 138. (1-μεθυλοκυκλοπροπεν-2-υλο)μεθαναμίνη.
 139. (2-μεθυλοκυκλοπροπεν-2-υλο)μεθαναμίνη.
 140. Κυκλοπροπεν-2-υλο-N-μεθυλομεθαναμίνη.
 141. 2-μεθυλενο-3-μεθυλοκυκλοπροπαναμίνη.
 142. 2-μεθυλενο-N-μεθυλοκυκλοπροπαναμίνη.
 143. (Μεθυλοκυκλοπροπυλιδενο)μεθαναμίνη.
 144. Κυκλοπροπυλιδενο-Ν-μεθυλομεθαναμίνη.
 145. Κυκλοπεντανιμίνη.
 146. 2-μεθυλοκυκλοβουτανιμίνη.
 147. 3-μεθυλοκυκλοβουτανιμίνη.
 148. N-μεθυλοκυκλοβουτανιμίνη.
 149. 2-αιθυλοκυκλοπροπανιμίνη.
 150. N-αιθυλοκυκλοπροπανιμίνη.
 151. 2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανιμίνη.
 152. 2,3-διμεθυλοκυκλοπροπανιμίνη.
 153. 2,N-διμεθυλοκυκλοπροπανιμίνη.
 154. 1,1,5-επαζωπεντάνιο ή 3,4,5,6-τετραϋδρεξίνη ή 3,4,5,6-τετραϋδροπυριδίνη.
 155. 1,5-επαζωπεντένιο-1 ή 1,4,5,6-τετραϋδρεξίνη ή 1,4,5,6-τετραϋδροπυριδίνη.
 156. 1,5-επαζωπεντένιο-1 ή 1,4,5,6-τετραϋδρεξίνη ή 1,4,5,6-τετραϋδροπυριδίνη.
 157. 1,5-επαζωπεντένιο-2 ή 1,2,5,6-τετραϋδρεξίνη ή 1,2,5,6-τετραϋδροπυριδίνη.
 158. 2,2,4-επαζωπεντάνιο ή 2-μεθυλαζολίνη-1 ή 2-μεθυλοπυρρολίνη-1.
 159. 1,1,4-επαζω-2-μεθυλοβουτάνιο ή 3-μεθυλαζολίνη-1 ή 3-μεθυλοπυρρολίνη-1.
 160. 1,1,4-επαζω-3-μεθυλοβουτάνιο ή 4-μεθυλαζολίνη-1 ή 4-μεθυλοπυρρολίνη-1.
 161. 1,1,4-επαζωπεντάνιο ή 5-μεθυλαζολίνη-1 ή 5-μεθυλοπυρρολίνη-1.
 162. 1,1,4-επαζω-N-μεθυλοβουτάνιο ή Ν-μεθυλαζολίνη-2 ή 5-μεθυλοπυρρολίνη-2.
 163. 2,5-επαζωπεντένιο-1 ή 2-μεθυλαζολίνη-2 ή 2-μεθυλοπυρρολίνη-2.
 164. 1,4-επαζω-2-μεθυλοβουτένιο-1 ή 3-μεθυλαζολίνη-2 ή 3-μεθυλοπυρρολίνη-2.
 165. 1,4-επαζω-3-μεθυλοβουτένιο-1 ή 4-μεθυλαζολίνη-2 ή 4-μεθυλοπυρρολίνη-2.
 166. 1,4-επαζωπεντένιο-1 ή 5-μεθυλαζολίνη-2 ή 5-μεθυλοπυρρολίνη-2.
 167. 1,4-επαζω-N-μεθυλοβουτένιο-2 ή Ν-μεθυλαζολίνη-3 ή 5-μεθυλοπυρρολίνη-3.
 168. 1,4-επαζωπεντένιο-2 ή 2-μεθυλαζολίνη-3 ή 2-μεθυλοπυρρολίνη-3.
 169. 1,4-επαζωμεθυλοβουτένιο-2 ή 3-μεθυλαζολίνη-3 ή 3-μεθυλοπυρρολίνη-3.
 170. 2,5-επαζωπεντένιο-1 ή 2-μεθυλεναζολιδίνη ή 2-μεθυλενοπυρρολιδίνη.
 171. 1',4-επαζω-3-μεθυλοβουτένιο-1 ή 3-μεθυλεναζολιδίνη ή 3-μεθυλενοπυρρολιδίνη.
 172. 1,3,3-επαζωπεντάνιο ή 2-αιθυλαζετίνη-1.
 173. 1,1,1'-επαζωμεθυλοβουτάνιο ή 3-αιθυλαζετίνη-1.
 174. 1,1,3-επαζωμεθυλοβουτάνιο ή 4-αιθυλαζετίνη-1.
 175. 1,3-επαζω-N-αιθυλοπροπάνιο ή N-αιθυλαζετίνη-2.
 176. 1,3-επαζωπεντένιο-2 ή 2-αιθυλαζετίνη-2.
 177. 1,1'-επαζω-2-μεθυλοβουτένιο-1 ή 3-αιθυλαζετίνη-2.
 178. 1,3-επαζωπεντένιο-1 ή 4-αιθυλαζετίνη-2.
 179. 3,5-επαζωπεντένιο-2 ή 2-αιθυλιδεναζετιδίνη.
 180. 3,5-επαζωπεντένιο-1 ή 2-βινυλαζετιδίνη.
 181. 1',2-επαζω-2-μεθυλοβουτένιο-2 ή 3-αιθυλιδεναζετιδίνη.
 182. 1',4-επαζω-3-μεθυλοβουτένιο-1 ή 3-βινυλαζετιδίνη.
 183. 1',2,2-επαζω-3-μεθυλοβουτάνιο ή 2,3-διμεθυλαζετίνη-1.
 184. 2,2,4-επαζωπεντάνιο ή 2,4-διμεθυλαζετίνη-1.
 185. 1,1,3-επαζωδιμεθυλοπροπάνιο ή 3,3-διμεθυλαζετίνη-1.
 186. 1,1,3-επαζω-2-μεθυλοβουτάνιο ή 3,4-διμεθυλαζετίνη-1.
 187. 1,1,3-επαζω-3-μεθυλοβουτάνιο ή 4,4-διμεθυλαζετίνη-1.
 188. 1,3-επαζω-N-μεθυλοβουτένιο-2 ή 2,N-διμεθυλαζετίνη-2.
 189. 1,1'-επαζω-2,N-διμεθυλοπροπένιο ή 3,N-διμεθυλαζετίνη-2.
 190. 1,3-επαζω-N-μεθυλοβουτένιο-1 ή 4,N-διμεθυλαζετίνη-2.
 191. 1,3-επαζω-2-μεθυλοβουτένιο-2 ή 2,3-διμεθυλαζετίνη-2.
 192. 2,4-επαζωπεντένιο-2 ή 2,4-διμεθυλαζετίνη-2.
 193. 1,3-επαζω-2-μεθυλοβουτένιο-1 ή 3,4-διμεθυλαζετίνη-2.
 194. 1,3-επαζω-2-μεθυλοβουτένιο-1 ή 3,4-διμεθυλαζετίνη-2.
 195. 1,3-επαζω-3-μεθυλοβουτένιο-1 ή 4,4-διμεθυλαζετίνη-2.
 196. 2,4-επαζω-N-μεθυλοβουτένιο-1 ή 2-μεθυλενο-N-μεθυλαζετιδίνη.
 197. 1',3-επαζω-2,N-διμεθυλοπροπένιο-1 ή 3-μεθυλενο-N-μεθυλαζετιδίνη.
 198. 2,4-επαζω-3-μεθυλοβουτένιο-1 ή 2-μεθυλενο-3-μεθυλαζετιδίνη.
 199. 2,4-επαζωπεντένιο-1 ή 2-μεθυλενο-4-μεθυλαζετιδίνη.
 200. 1',3-επαζω-3-μεθυλοβουτένιο-1 ή 3-μεθυλενο-2-μεθυλαζετιδίνη.
 201. 1,2,2-επαζωπεντάνιο ή 2-προπυλαζιρίνη-1.
 202. 1,2,2-επαζω-3-μεθυλοβουτάνιο ή 2-ισοπροπυλαζιρίνη-1.
 203. 1,1,2-επαζωπεντάνιο ή 3-προπυλαζιρίνη-1.
 204. 1,1,2-επαζω-3-μεθυλοβουτάνιο ή 3-ισοπροπυλαζιρίνη-1.
 205. 1,2-επαζω-N-προπυλαιθένιο ή Ν-προπυλαζιρίνη-2.
 206. 1,2-επαζω-N-ισοπροπυλαιθένιο ή Ν-ισοπροπυλαζιρίνη-2.
 207. 1,2-επαζωπεντένιο-1 ή 2-προπυλαζιρίνη-2.
 208. 1,2-επαζω-3-μεθυλοβουτένιο-1 ή 2-ισοπροπυλαζιρίνη-2.
 209. 1,2-επαζωπεντένιο-2 ή 2-προπυλιδεναζιριδίνη.
 210. 1,2-επαζω-3-μεθυλοβουτένιο-2 ή 2-ισοπροπυλιδεναζιριδίνη.
 211. 1,2-επαζω-N-προπεν-1-υλαιθάνιο ή N-προπυλεν-1-υλαζιριδίνη.
 212. 1,2-επαζω-N-προπεν-2-υλαιθάνιο ή N-προπυλεν-2-υλαζιριδίνη.
 213. 1,2-επαζω-N-(μεθυλοβινυλ)αιθάνιο ή N-(μεθυλοβινυλ)αζιριδίνη.
 214. 4,5-επαζωπεντένιο-2 ή 2-προπυλεν-1-υλαζιριδίνη.
 215. 4,5-επαζωπεντένιο-1 ή 2-προπυλεν-2-υλαζιριδίνη.
 216. 3,4-επαζω-2-μεθυλοβουτένιο-1 ή 2-(μεθυλοβινυλ)αζιριδίνη.
 217. 2,3,3-επαζωπεντάνιο ή 2-αιθυλο-3-μεθυλαζιρίνη-1.
 218. 2,2,3-επαζωπεντάνιο ή 3-αιθυλο-2-μεθυλαζιρίνη-1.
 219. 1,1,2-επαζω-2-μεθυλοβουτάνιο ή 3-αιθυλο-3-μεθυλαζιρίνη-1.
 220. 1,2-επαζω-N-αιθυλοπροπένιο ή N-αιθυλο-2-μεθυλαζιρίνη-2.
 221. 1,2-επαζω-N-μεθυλοβουτένιο-1 ή 2-αιθυλο-N-μεθυλαζιρίνη-2.
 222. 2,3-επαζωπεντένιο-2 ή 2-αιθυλο-3-μεθυλαζιρίνη-2.
 223. 1,2-επαζω-N-μεθυλοβουτένιο-2 ή 2-αιθυλιδενο-N-μεθυλαζιριδίνη.
 224. 3,4-επαζω-N-μεθυλοβουτένιο-1 ή 2-βινυλο-N-μεθυλαζιριδίνη.
 225. 1,2-επαζω-N-βινυλοπροπάνιο ή 2-μεθυλο-N-βινυλαζιριδίνη.
 226. 3,4-επαζωπεντένιο-2 ή 2-αιθυλιδενο-3-μεθυλαζιριδίνη.
 227. 3,4-επαζωπεντένιο-1 ή 2-βινυλο-3-μεθυλαζιριδίνη.
 228. 2,3,3-επαζω-3-μεθυλοβουτάνιο ή 2,3,3-τριμεθυλαζιρίνη-1.
 229. 2,3-επαζω-N-μεθυλοβουτένιο-2 ή Ν,2,3-τριμεθυλαζιρίνη-2.
 230. 2,3-επαζω-N-μεθυλοβουτένιο-1 ή N,3-διμεθυλο-2-μεθυλεναζιριδίνη.
 231. Δικυκλο(2,1,0)πενταναμίνη-1
 232. Δικυκλο(2,1,0)πενταναμίνη-2
 233. Δικυκλο(2,1,0)πενταναμίνη-5
 234. Δικυκλο(1,1,1)πενταναμίνη-1
 235. Δικυκλο(1,1,1)πενταναμίνη-2
 236. 2-μεθυλοδικυκλοβουταναμίνη-1
 237. 3-μεθυλοδικυκλοβουταναμίνη-1
 238. N-μεθυλοδικυκλοβουταναμίνη-1
 239. 1-μεθυλοδικυκλοβουταναμίνη-2
 240. 2-μεθυλοδικυκλοβουταναμίνη-2
 241. 4-μεθυλοδικυκλοβουταναμίνη-2
 242. N-μεθυλοδικυκλοβουταναμίνη-2
 243. 1-αμινομεθυλοκυκλοβουτάνιο
 244. 2-αμινομεθυλοκυκλοβουτάνιο
 245. Σπειροπενταναμίνη
 246. 1,2-επαζωκυκλοπεντάνιο.
 247. 1,1',4-επαζω-2-μεθυλοβουτάνιο.
 248. 1,2'-επαζω-2-αιθυλοκυκλοπροπάνιο.
 249. 1,2-διμεθυλο-1',1"-επαζωκυκλοπροπάνιο.
 250. 1,3-επαζωκυκλοπεντάνιο.
 251. 1,1',4-επαζω-3-μεθυλοβουτάνιο.
 252. 1,1'-επαζω-3-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 253. 1,2-επαζω-N-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 254. 1,2-επαζω-1-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 255. 1,2-επαζω-3-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 256. 1,2,4-επαζωπεντάνιο.
 257. 1,2,4-επαζω-3-μεθυλοβουτάνιο.
 258. 1,2,4-επαζω-2-μεθυλοβουτάνιο.
 259. 1,3,4-επαζωπεντάνιο.
 260. 1,1'-επαζω-2,Ν-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 261. 1,1'-επαζω-1,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 262. 1,1'-επαζαιθυλοκυκλοπροπάνιο.
 263. 1,1'-επαζω-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 264. 1,1'-επαζω-2,3-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 265. 1,3-επαζω-N-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 266. 1,3-επαζω-1-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 267. 1,3-επαζω-2-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 268. 1,1',3-επαζω-3-μεθυλοβουτάνιο.
 269. 1,1',3-επαζωδιμεθυλοπροπάνιο.
 270. 1,2-επαζω-N-αιθυλοκυκλοπροπάνιο.
 271. 1,2-επαζω-1-αιθυλοκυκλοπροπάνιο.
 272. 1,2-επαζω-3-αιθυλοκυκλοπροπάνιο.
 273. 1,2,3-επαζωπεντάνιο.
 274. 1,1',2-επαζω-2-μεθυλοβουτάνιο.
 275. 1,2-επαζω-1,Ν-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 276. 1,2-επαζω-3,Ν-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 277. 1,2-επαζω-1,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 278. 1,2-επαζω-1,3-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 279. 1,2-επαζω-3,3-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 280. 1,1'-επαζω-1-μεθυλοκυκλοβουτάνιο.
 281. 1,2'-επαζω-1-αιθυλοκυκλοπροπάνιο.
 282. 1',1"-επαζω-1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 283. 1,1'-επαζω-1,N-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
 284. 1,1'-επαζω-1-αιθυλοκυκλοπροπάνιο.
 285. 1,1'-επαζω-1,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο.
Πεντανονιτρίλιο
Γενικά
Όνομα IUPAC Πεντανονιτρίλιο
Άλλες ονομασίες Βαλερονιτρίλιο
1-κυανοβουτάνιο
1-αζεξίνιο-1
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος C5H9N
Μοριακή μάζα 83,13 amu [1]
Σύντομος
συντακτικός τύπος
CH3CH2CH2CH2CN
Συντομογραφίες BuCN
Αριθμός CAS 110-59-8
SMILES N#CCCCC
Αριθμός RTECS YV8195000
Ισομέρεια
Ισομερή θέσης 285
Φυσικές ιδιότητες
Σημείο τήξης -96°C
Σημείο βρασμού 139-141°C
Πυκνότητα 795 kg/m3
Διαλυτότητα
στο νερό
1-5 kg/m3 (22,5°C)
Δείκτης διάθλασης ,
nD
1,397 (20°C)
Χημικές ιδιότητες
Ελάχιστη θερμοκρασία
ανάφλεξης
41°C
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

ΔομήΕπεξεργασία

Δεσμοί[2][3]
Δεσμός τύπος δεσμού ηλεκτρονική δομή Μήκος δεσμού Ιονισμός
C-H σ 2sp3-1s 109 pm 3% C- H+
C ≡ Ν σ 2sp-2sp 118 pm 6% C+ N-
π 2py-2py
π 2pz-2pz
C#1-C#2 σ 2sp3-2sp 147 pm
C#2-C#3 σ 2sp3-2sp3 154 pm
C#3-C#4 σ 2sp3-2sp3 154 pm
C#4-C#5 σ 2sp3-2sp3 154 pm
Στατιστικό ηλεκτρικό φορτίο[4]
N -0,18
C#5 -0,09
C#4 -0,06
C#3 -0,06
C#2 -0,06
H (H-C) +0,03
C#1 +0,18

ΠαραγωγήΕπεξεργασία

Με κυάνωση βουτυλαλογονιδίου-1Επεξεργασία

Με επίδραση κυανιούχου καλίου σε βουταλογονίδιο-1 (CH3CH2CH2CH2X), παράγεται πεντανονιτρίλιο[5]:

 

Με αφυδάτωση πενταναμιδίουΕπεξεργασία

Με επίδραση αφυδατικών μέσων, όπως πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ή πενταχλωριούχο φωσφόρο (PCl5) ή θειονυλοχλωρίδιο (SOCl2), σε πενταναμίδιο παράγεται πεντανονιτρίλιο[6]:

 

Με αφυδάτωση πεντανυδροξυλιμίνης-1Επεξεργασία

Με επίδραση αφυδατικών μέσων, όπως πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) ή αιθανικού ανυδρίτη [(CH3CO)2O] σε πεντανυδροξυλιμίνη-1 (CH3CH2CH2CH=NOH), παράγεται πεντανονιτρίλιο[7]:

 

Με επίδραση βουτυλομαγνησιαλογονιδίου-1 σε χλωροκυάνιοΕπεξεργασία

Με επίδραση βουτυλομαγνησιαλογονίδιου-1 σε χλωροκυάνιο (ClCN) παράγεται πεντανονιτρίλιο[8]:

 
 

Αμινοξείδωση πεντανόλης-1Επεξεργασία

Με αμινοξείδωση πεντανόλης-1 παράγεται πεντανονιτρίλιο:

 

Αιθυλοκυάνωση αιθενίουΕπεξεργασία

Με προσθήκη προπανονιτρίλιου (CH3CH2CN, αιθυλοκυάνωση) σε αιθένιο παράγεται πεντανονιτρίλιο:

 

Χημικές ιδιότητες και παράγωγαΕπεξεργασία

ΥδρόλυσηΕπεξεργασία

1. Με μερική υδρόλυση πεντανονιτριλίου, παράγεται πενταναμίδιο[9]:

 

2. Με πλήρη υδρόλυση πεντανονιτριλίου, παράγεται πεντανικό οξύ:

 

ΥδροχλωρίωσηΕπεξεργασία

Με επίδραση υδροχλωρίου (HCl) παράγεται χλωριούχο 1-χλωροπεντανιμμώνιο-1[10]:

 

ΑμμωνίωσηΕπεξεργασία

Με επίδραση αμμωνίας παράγεται 1-ιμινοπενταναμίνη-1:

 

Παραγωγή βουτυλοκετόνηςΕπεξεργασία

Με επίδραση οργανομαγνησιακής ένωσης (RMgX) και έπειτα υδρόλυση, παράγεται βουτυλοκετόνη

 

YδρογόνωσηΕπεξεργασία

1. Με καταλυτική υδρογόνωση παράγεται πενταναμίνη-1:

 

2. Με επίδραση λιθιοαργιλιοϋδρίδιου παράγεται πενταναμίνη-1:

 

Παραγωγή ενώσεων συναρμογήςΕπεξεργασία

Παράγει εύκολα διάφορες ενώσεις συναρμογής. Π.χ. με επίδραση χλωριούχου παλλάδιου παράγεται δι(βουτυλοκυανο)διχλωροπαλλάδιο:

 

Σημειώσεις και αναφορέςΕπεξεργασία

 1. Διαδικτιακός τόπος Chemicalbook
 2. Τα δεδομένα προέρχονται εν μέρει από το Table of periodic properties of thε Elements, Sagrent-Welch Scientidic Company και Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 34.
 3. LeBlanc, Jr., O. H.; Laurie, V. W.; Gwinn, W. D. “Microwave Spectrum, Structure, and Dipole Moment of Formyl Fluoride” The Journal of Chemical Physics 1960, volume 33, pp. 598-600.
 4. Υπολογισμένο βάσει του ιονισμού από τον παραπάνω πίνακα
 5. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 297, §13.2.Δ1.
 6. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 302, §13.6.2. και σελ. 297, §13.2.Δ2
 7. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 297, §13.2.Δ3
 8. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 297, §13.2.Δ4
 9. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 304, §13.7.1
 10. Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982, σελ. 304, §13.7.2

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Γ. Βάρβογλη, Ν. Αλεξάνδρου: Οργανική Χημεία, Αθήνα 1972
 • Α. Βάρβογλη, Χημεία Οργανικών Ενώσεων, παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991
 • SCHAUM'S OUTLINE SERIES, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Μτφ. Α. Βάρβογλη, 1999
 • Ν.Α. Πετάση: Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας, 1982
 • Δημήτριου Ν. Νικολαΐδη: Ειδικά μαθήματα Οργανικής Χημείας, Θεσσαλονίκη 1983.