Ως Περιβαλλοντολόγος ορίζεται ο επιστήμονας με αντικείμενο τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. O Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του περιβάλλοντος, δηλαδή του συνόλου των φυσικών (βιοτικών και αβιοτικών) και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Ορισμένες φορές ονομάζεται και οικολόγος (από τον επιστημονικό τομέα ενασχόλησής του), αλλά ο όρος αυτός καλύπτει ευρύτερο φάσμα και μπορεί να αναφέρεται σε κάποιον μετέχοντα στο οικολογικό κίνημα.

Ο πλανήτης Γη όπως αποτυπώθηκε από το πλήρωμα της διαστημικής αποστολής "Απόλλων 17".

Ο επαγγελματίας Περιβαλλοντολόγος θα πρέπει να είναι ενημερωμένος σε ότι έχει σχέση με το Περιβάλλον και με την Ενέργεια Φυσικών Πόρων.

Ο Περιβαλλοντολόγος έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόλησή του την επεξεργασία, σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, τη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.

Περιβαλλοντικές επιστήμες στην ΕλλάδαΕπεξεργασία

Ένας Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος στην Ελλάδα μπορεί να ασχοληθεί με:

 • την υλοποίηση πραγματογνωμοσυνών, που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
 • την υποβολή προτάσεων σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και εκπόνηση των εγκεκριμένων έργων,
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης καθώς και με την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με καμπάνιες, ενημερωτικές εκδόσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, προγράμματα πολυμέσων αλλά και την υποστήριξη σεμιναρίων κατάρτισης,
 • τη στελέχωση, υποστήριξη και ανάπτυξη των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
 • δράσεις «περιβαλλοντικής διπλωματίας» (διακρατικές συνεργασίες σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος - Δίκαιο του Περιβάλλοντος).

Τα είδη των μελετών που δύναται να εκπονήσει ένας Περιβαλλοντολόγος είναι:

 • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες του Ν. 4014/2011 (ΠΠΠΑ, ΜΠΕ, Μελέτες Τροποποίησης ΑΕΠΟ, Μελέτες Ανανέωσης ΑΕΠΟ, ΠΠΔ, ΤΕΠΕΜ, Φάκελο Συμμόρφωσης κλπ)
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες του Ν.3937/2011
 • Μελέτες προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης του περιβάλλοντος
 • Μελέτες έργων διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
 • Μελέτες ύδρευσης νερού για τα επόμενα χρόνια

Στην Ελλάδα, ως Περιβαλλοντολόγοι χαρακτηρίζονται οι απόφοιτοι[1] του Τμήματος Περιβάλλοντος[2] του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι απόφοιτοι[3] από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒΕ) της Σχολής Περιβάλλοντος[4] του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο Περιβαλλοντολόγος μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που η αρμοδιότητά τους αναφέρεται στο περιβάλλον, στη Βιομηχανία Ενέργειας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Επίσης μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε τεχνικές σχολές, λύκεια και εκπαιδευτήρια, όπως και σε διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ή να ακολουθήσει πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Τέλος μπορεί να κάνει διαλέξεις ενημερώσεις, και σεμινάρια σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το Περιβάλλον (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

Οι Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι μπορούν να εργαστούν και σε χώρες τους εξωτερικού όπως η Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Κίνα, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Πορτογαλία κτλ.

Ο Περιβαλλοντολόγος μπορεί να συνεργαστεί και με άλλους επιστήμονες του χώρου π.χ. (Βιολόγους, Χημικούς, Φυσικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Γεωγράφους, Γεωλόγους, Μηχανικούς αέριων Καυσίμων, Ωκεανογράφους, Ιχθυολόγους, Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή σχετικά με τις ακτές της χώρας).

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

 • G. Tyler Miller, (Μεταφρασμένο) (2004). Περιβαλλοντικές επιστήμες. Εκδόσεις ΙΩΝ. ISBN 960-411-517-0
 • Μιχάλης Καρύδης (Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης) (2017). Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία (7η Έκδοση). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. ISBN 978-960-583-088-5.