Άνοιγμα κυρίου μενού

Ως περιβαλλοντολόγος ορίζεται ο επιστήμονας με αντικείμενο τις περιβαλλοντικές επιστήμες. O πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του περιβάλλοντος, δηλαδή του συνόλου των φυσικών (βιοτικών και αβιοτικών) και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Ορισμένες φορές ονομάζεται και οικολόγος (από τον επιστημονικό τομέα ενασχόλησής του), αλλά ο όρος αυτός καλύπτει ευρύτερο φάσμα και μπορεί να αναφέρεται σε κάποιον μετέχοντα στο οικολογικό κίνημα.

Ο επαγγελματίας Περιβαλλοντολόγος θα πρέπει να είναι ενημερωμένο σε ότι έχει σχέση με το Περιβάλλον και με την Ενέργεια Φυσικών Πόρων.

Ο περιβαλλοντολόγος έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόλησή του την επεξεργασία, σύνταξη και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.

Περιβαλλοντικές επιστήμες στην ΕλλάδαΕπεξεργασία

Ένας πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος στην Ελλάδα μπορεί να ασχοληθεί με:

 • την υλοποίηση πραγματογνωμοσυνών, που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο την υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
 • την υποβολή προτάσεων σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και εκπόνηση των εγκεκριμένων έργων, τον
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης καθώς και με την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με καμπάνιες, ενημερωτικές εκδόσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, προγράμματα πολυμέσων αλλά και την υποστήριξη σεμιναρίων κατάρτισης,
 • τη στελέχωση, υποστήριξη και ανάπτυξη των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
 • δράσεις «περιβαλλοντικής διπλωματίας» (διακρατικές συνεργασίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος).

Τα είδη των μελετών που δύναται να εκπονήσει ένας περιβαλλοντολόγος είναι:

 • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες του Ν. 4014/2011 (ΠΠΠΑ, ΜΠΕ, Μελέτες Τροποποίησης ΑΕΠΟ, Μελέτες Ανανέωσης ΑΕΠΟ, ΠΠΔ, ΤΕΠΕΜ, Φάκελο Συμμόρφωσης κλπ)
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες του Ν.3937/2011
 • Μελέτες προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης του περιβάλλοντος
 • Μελέτες έργων διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα
 • Μελέτες ύδρευσης νερού για τα επόμενα χρόνια

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΠΔ 405/1995 (ΦΕΚ 227/Τ/Α/6.11.1995), άρθρο 1, γίνεται αναφορά ότι ως περιβαλλοντολόγος χαρακτηρίζεται μόνο ο απόφοιτος του Τμήματος «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω κείμενο αναφέρει ότι:

"Ο Περιβαλλοντολόγος είναι απόφοιτος και πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αιγαίου, Μυτιλήνης Λέσβου ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία."

Το σχετικό ΠΔ που ορίζει τα δικαιώματα των περιβαλλοντολόγων στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα υπό αναθεώρηση.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο περιβαλλοντολόγος μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που η αρμοδιότητά τους αναφέρεται στο περιβάλλον, στη Βιομηχανία Ενέργειας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Επίσης μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε τεχνικές σχολές, λύκεια και εκπαιδευτήρια, εφόσον κατέχει το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής μπορεί να εργαστεί σε διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ή να ακολουθήσει πανεπιστημιακή σταδιοδρομία Τέλος μπορεί να κάνει διαλέξεις ενημερώσεις, και σεμηνάρια σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το Περιβάλλον.

Οι Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι μπορούν να εργαστούν και σε χώρες τους εξωτερικού όπως η Αγγλία.

Ο Περιβαλλοντολόγος μπορεί να συνεργαστεί και με άλλους επιστήμονες του χώρου π.χ. (Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς, Περιβάλλοντος, Γεωγράφους, Γεωλόγους, Μηχανικούς αέριων Καυσίμων.)

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία