Πηγαίος κώδικας

σειρά εντολών σε ευανάγνωστη γλώσσα προγραμματισμού

Στην πληροφορική, πηγαίος κώδικας (ή απλώς κώδικας) είναι οποιαδήποτε σειρά από εντολές ή δηλώσεις σε κάποια ευανάγνωστη (human-readable) γλώσσα προγραμματισμού. Ο όρος πηγαίος κώδικας αναφέρεται συνήθως σε εντολές που γράφονται από κάποιον προγραμματιστή σε μια γλώσσα προγραμματισμού, και όχι σε εντολές που παράγονται αυτόματα από λογισμικό.

Απεικόνιση πηγαίου κώδικα Java (μπλε), με σχόλια προλόγου σε κόκκινο και ενδιάμεσα σχόλια σε πράσινο

Ο πηγαίος κώδικας που αποτελεί ένα πρόγραμμα συνήθως αποθηκεύεται σε ένα ή περισσότερα αρχεία κειμένου, ή πιο σπάνια σε βάσεις δεδομένων, ενώ εμφανίζεται και ως κομμάτια κώδικα (code snippets) που τυπώνονται σε βιβλία ή άλλα μέσα. Μεγάλες συλλογές από αρχεία πηγαίου κώδικα οργανώνονται συνήθως σε ένα δένδρο καταλόγων, που λέγεται τότε δένδρο πηγαίου κώδικα (source tree).

Ο πηγαίος κώδικας ενός προγράμματος είναι όλα τα αρχεία κώδικα που χρειάζονται για να μετατραπεί το πρόγραμμα από αναγνώσιμη μορφή σε μια ή περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού σε εκτελέσιμη μορφή. Ο πηγαίος κώδικας μπορεί να μεταγλωττιστεί σε εκτελέσιμο κώδικα μηχανής ή να εκτελεστεί ως έχει από κάποιον διερμηνέα.