Πλήμνη (δίκτυο υπολογιστών)

Μια πλήμνη (hub, χρησιμοποιούνται και οι όροι επαναλήπτης, συγκεντρωτής, διανομέας) είναι μια συσκευή στην οποία συνδέονται δικτυακοί κόμβοι μέσω καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών ή οπτικής ίνας ώστε να δρουν ως ενιαίο τμήμα. Κυρίως χρησιμοποιείται σε τοπικά δίκτυα Ethernet. Οι αναμεταδότες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο (στρώμα 1) του μοντέλου OSI. Η συσκευή είναι μια μορφή αναμεταδότη πολλαπλών θυρών. Οι πλήμνες ethernet είναι επίσης υπεύθυνες για την προώθηση ενός σήματος συμφόρησης σε όλες τις θύρες, εφόσον εντοπιστεί κάποια σύγκρουση.

Πλήμνη Ethernet 4 θυρών

Υλοποιούν στο εσωτερικό τους την τοπολογία αρτηρίας του Ethernet. Έχουν πολλές εισόδους-εξόδους και οι συσκευές που συνδέονται σ' αυτές συνδέονται πάνω στην αρτηρία του δικτύου η οποία υλοποιείται στο εσωτερικό της πλήμνης.

Συνοδεύονται από BNC βύσμα ή/και AUI(Attachment Unit Interface) υποδοχές για να επιτρέψουν τη σύνδεση παλαιότερων τμημάτων δικτύου τύπου 10BASE2 ή 10BASE5. Η διαθεσιμότητα φτηνών διακοπτών ethernet έχει καταστήσει απαρχαιωμένους πλέον τους διανομείς, αλλά συναντώνται σε παλαιότερες εγκαταστάσεις δικτύων και σε εξειδικευμένες εφαρμογές.

Λειτουργία Επεξεργασία

Ο συγκεντρωτής προωθεί κάθε πληροφορία που εμφανίζεται σε μία είσοδό του στο κοινό μέσο μετάδοσης, την αρτηρία. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται συνεπώς σε όλες τις εξόδους του. Για το λόγο αυτό οι συγκρούσεις πακέτων είναι πιο συχνές από ότι σε πιο εξελιγμένες συσκευές, όπως είναι οι μεταγωγείς (switches). Σε έναν συγκεντρωτή με πολλές θύρες, μπορούμε να συνδέσουμε στη μια θύρα έναν Η/Υ και σε κάποια άλλη θύρα άλλο Η/Υ ή άλλο συγκεντρωτή. Έτσι το σήμα, αφού έχει ενισχυθεί μέσα στον συγκεντρωτή, μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του στο δίκτυο διανύοντας μεγαλύτερες αποστάσεις και ξεπερνώντας τους περιορισμούς που μπορεί να βάλει το μέγιστο μήκος του καλωδίου. Η απαίτηση όμως να είναι ικανοί οι Η/Υ να ανιχνεύουν τις συγκρούσεις περιορίζουν τον αριθμό των συγκεντρωτών και το συνολικό μέγεθος του δικτύου που φτιάχνεται με συγκεντρωτές. Για τα δίκτυα των 10Mbps, που κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας συγκεντρωτές, πρέπει να ακολουθείται ο κανόνας 5-4-3: Μέχρι 5 τμήματα (4 συγκεντρωτές) επιτρέπονται μεταξύ δύο τερματικών σταθμών, και από τα πέντε τμήματα μόνο τα τρία να έχουν συνδεδεμένους σταθμούς. Για δίκτυα 100Mbps,το όριο ελαττώνεται σε 3 τμήματα (δύο συγκεντρωτές) ανάμεσα σε οποιουσδήποτε 2 τερματικούς σταθμούς και αυτό επιτρέπεται μόνο εφόσον οι μεταγωγείς είναι κλάσης ΙΙ.

Εξωτερική περιγραφή Επεξεργασία

Εξωτερικά σε έναν συγκεντρωτή διακρίνονται:

  • Οι θύρες. Ο αριθμός των θυρών του συγκεντρωτή είναι συνήθως πολλαπλάσιο του 4. Έτσι υπάρχουν συγκεντρωτές με 4, 8, 12,16, 32 κ.λ.π. θύρες.
  • Τα ενδεικτικά LED (φωτοδίοδοι). Για κάθε μία από τις θύρες υπάρχει μία ενδεικτική φωτοδίοδος. Όταν η φωτοδίοδος είναι σβηστή, δεν υπάρχει επικοινωνία του σταθμού με τον συγκεντρωτή. Όταν είναι αναμμένη (συνήθως σε πράσινο χρώμα), ο σταθμός επικοινωνεί με τον συγκεντρωτή. Ο ρυθμός με τον οποίο αναβοσβήνει, αποδίδει την συχνότητα αποστολής/λήψης δεδομένων.