Ο όρος Πολυτεχνείο προσδιορίζει το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα, όπου το γνωστικό αντικείμενο κάθε μονοτμηματικής σχολής του σχετίζεται με την επιστήμη μηχανικού. Ο όρος Πολυτεχνική Σχολή προσδιορίζει την σχολή ενός Πανεπιστημίου, όπου το γνωστικό αντικείμενο κάθε τμήματός της εμπίπτει στην επιστήμη μηχανικού. Υπάρχουν ωστόσο πανεπιστήμια που διαθέτουν τέτοια τμήματα χωρίς να τα εντάσσουν σε πολυτεχνική σχολή.

Από την άλλη, σε ορισμένες πολυτεχνικές σχολές είναι ενταγμένα και κάποια τμήματα που δεν εμπίπτουν τυπικά στα συνηθισμένα πεδία της επιστήμης μηχανικών, αλλά είναι προσανατολισμένα στην εφαρμοσμένη επιστήμη και τεχνολογία. Π.χ. τμήματα πληροφορικής με τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής» (στη δεύτερη περίπτωση το τμήμα εστιάζει στην τομή της πληροφορικής και της επιστήμης υπολογιστών), τμήματα επιστήμης υλικών με τίτλο «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» κλπ.

Στην Ελλάδα, οι σχολές των Πολυτεχνείων και τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων παρέχουν προγράμματα σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς διάρκειας φοίτησης. Σε άλλες χώρες υπάρχουν ομοειδή τμήματα με προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών ή τεσσάρων ετών φοίτησης.

Κατάλογος πολυτεχνείων στην Ελλάδα Επεξεργασία

 
Το κενρικό κτήριο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην Αθήνα

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Πολυτεχνεία (το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης) και οι πολυτεχνικές σχολές των παρακάτω πανεπιστημίων: