Το προσχωσιγενές έδαφος είναι αυτό που σχηματίζεται από τη μεταφορά φθαρτών υλικών, η οποία γίνεται από το νερό των ποταμών[1]. Τα εδάφη αυτά συνήθως είναι πολύ γόνιμα αλλά ακατάλληλα για οικοδομικές δραστηριότητες. Βελτίωση τους μπορεί να γίνει με τεχνητή αποστράγγιση, μια διαδικασία αφαίρεσης νερού από το έδαφος.

Παραπομπές Επεξεργασία