Όλα τα ψηφία Επεξεργασία

0123456789 =

123456789 =

1234567890 =

Γνωστές αναπαραστάσεις Επεξεργασία

10 = (προσδοκώμενη αναπαράσταση κατά το 10 στο Βασίλης Κουρμπέτης, Κωνσταντίνος Γκυρτής, Αριθμοί και αρίθμηση στην ελληνική νοηματική γλώσσα, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, σελ. 144)

100 =

100000 =

50 =

Δεκαδικοί αριθμοί ή κλάσματα Επεξεργασία

10,6 =

1/6 =

Αρνητικοί αριθμοί Επεξεργασία

-10 =

Ότινανε Επεξεργασία

Χρήσιμο για να εξακριβωθεί το πως διαχειρίζονται οι λανθασμένες τιμές.

Υπερβολικά μεγάλοι αριθμοί Επεξεργασία

999999999999999999999999999999999 =

κενή τιμή Επεξεργασία

=

χαρακτήρες Επεξεργασία

dfhm894538h@*(2h85295 =