Αυτή η σελίδα είναι Πύλη και εξυπηρετεί ως είσοδος σε σελίδες σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Κύρια Σελίδα     Λήμματα     Βικιεπιχείρηση Ευρωπαϊκή Ένωση  
π • ε Πύλη Ευρωπαϊκή Ένωση


H Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μια οικονομική και πολιτική ένωση (διεθνής οργανισμός) είκοσι επτά ευρωπαϊκών κρατών. Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (υπογραφή 7.2.1992), γνωστότερης ως Συνθήκης του Μάαστριχτ, βασιζόμενη στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας). Από τότε νέες διευρύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρατών μελών της και μεταγενέστερες τροποποιητικές συνθήκες έχουν επεκτείνει τις αρμοδιότητές της. Θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο. Η ΕΕ αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η ΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον κόσμο, με 493 εκατομμύρια κατοίκους και συνδυασμένο ονομαστικό ΑΕΠ 11,5 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2006. Η Ένωση είναι μια ενιαία αγορά με κοινή εμπορική πολιτική, κοινή αγροτική και αλιευτική πολιτική και περιφερειακή πολιτική για να βοηθήσει τις φτωχότερες περιφέρειες. Εισήγαγε ενιαίο νόμισμα, το Ευρώ, που υιοθετήθηκε από 15 κράτη μέλη. Η ΕΕ άρχισε μια περιορισμένη κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφαλείας και μια περιορισμένη αστυνομική και δικαστική συνεργασία πάνω σε ποινικά θέματα.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ είναι παράλληλα και πολίτες της Ένωσης: μπορούν, μεταξύ άλλων να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφός των κρατών μελών και να εκλέγουν και να εκλέγονται μια φορά κάθε πέντε έτη στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και στις δημοτικές εκλογές του τόπου κατοικίας τους. Ο έλεγχος διαβατηρίων και οι τελωνειακοί έλεγχοι στα περισσότερα εσωτερικά σύνορα καταργήθηκαν με τη Συμφωνία του Σένγκεν (Schengen). (περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

π • ε Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
De jure καθεστώς μελλοντικής επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Τρέχοντα κράτη μέλη
  Πρώην κράτη μέλη
  Αναγνωρισμένοι υποψήφιοι
  Αναγνωρίζονται από την ΕΕ ως πιθανές υποψήφιες χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση
  Αναγνωρίζονται από την ΕΕ ως πιθανές υποψήφιες χώρες που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για ένταξη
  Κράτη που έχουν παγώσει τις αιτήσεις τους και που είναι μέλη της ΕΖΕΣ
  Κράτη που έχουν αποσύρει τις αιτήσεις τους και που είναι μέλη της ΕΖΕΣ

Πρώην κράτη μέλη

Υποψήφιες προς ένταξη χώρες

Χώρες που έχουν υποβάλλει αίτηση για ένταξη

π • ε Επιλεγμένο λήμμα

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, (γνωστή και ως Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, ή Νέα Συνθήκη) είναι μία διεθνής συνθήκη συνασπισμού των Χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας, στην οποία συμμετείχαν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί εξωτερικών των κρατών μελών Ε.Ε. και η οποία υποκαθιστά το εγκαταλειφθέν "Ευρωπαϊκό Σύνταγμα", τροποποιώντας τις υπάρχουσες συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η επίσημη ονομασία της συνθήκης, που προκλήθηκε "Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας", είναι Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία και περιλαμβάνει επίσης μία σειρά πρωτοκόλλων και δηλώσεων.

(περισσότερα)

π • ε Επιλεγμένη εικόνα

Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εκδήλωση στις Βρυξέλες το 2004, για την είσοδο 10 νέων χωρών-μελών στην ΕΕ.
π • ε Γνωρίζετε ότι
π • ε Κατηγορίες
π • ε Σχετικές πύλες

Ευρώπη

Πύλες για κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αυστρία  · Γαλλία  · Γερμανία  · Ελλάδα  · Ισπανία  · Ιταλία  · Κύπρος  · Σουηδία

π • ε Σε Αδελφικά Εγχειρήματα

Σελίδες σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αδελφικά της Βικιπαίδειας εγχειρήματα.