Ο σακελλάριος ήταν ο φύλακας της σακέλλης (τού σάκκου με τα χρήματα) και ο όρος εμφανίζεται την περίοδο αυτή για πρώτη φορά. Αναφέρεται σε αντιδιαστολή με τον ιματιοφύλακα (vestiarius), που ήταν υπεύθυνος για τα αγαθά (τρόφιμα, κλπ). Παρά την ετυμολογία του όρου, οι σακελλάριοι τον 5ο-7ο αι. δεν σχετιζόταν με τα χρήματα, αλλά εμφανίζονται συνδεδεμένοι με τον αυτοκρατορικό κοιτώνα και είχαν τους αυλικούς τίτλους τού κουβικουλαρίου ή τού σπαθαρίου. Σε μερικούς κατόχους τού αξιώματος είχαν εμπιστευτεί σαφώς μη οικονομικά καθήκοντα: ο Ηράκλειος (610-641) διόρισε τον σακελλάριο Θεόδωρο Τριθύριο διοικητή τού στρατού εναντίον των Αράβων, ενώ ο Κώνστας Β΄ ανέθεσε στον σακελλάριό του να διεκπεραιώσει την εξέταση τού Μαξίμου τού Ομολογητή.