Στη Στατιστική ως μονάδα και εξ αυτού στατιστική μονάδα χαρακτηρίζεται κάθε μέλος - οντότητα ενός στατιστικού πληθυσμού, ή στατιστικού δείγματος. Έτσι στατιστική μονάδα μπορεί να είναι πρόσωπο, ζώο, φυτό, αντικείμενο, φαινόμενο, επιχείρηση, μέτρηση που επαναλαμβάνεται, (π.χ. θερμομετρική, σφυγμομετρική κ.λπ.), αλλά και σε ευρύτερη έρευνα γεωγραφικός χώρος (π.χ. νήσος, λιμένας, αεροδρόμιο κ.ά.), επαγγελματική δραστηριότητα, λαός, ήπειρος ακόμα και γαλαξίας σε συμπαντική αστρονομική έρευνα.

  • Η στατιστική μονάδα δεν θα πρέπει να συγχέεται με το στατιστικό στοιχείο. Για παράδειγμα οι προθέσεις ενός ψηφοφόρου (στατ. μονάδας) είναι στατιστικά στοιχεία αυτής της μονάδας, ομοίως οι αφιξο-αναχωρήσεις πλοίων από ένα λιμένα, το γένος, η ηλικία και η επαγγελματική κατάρτιση των απασχολουμένων σε μία επιχείρηση κ.λπ.

Διάκριση Επεξεργασία

Οι στατιστικές μονάδες, ανάλογα με την μέθοδο έρευνας που ακολουθείται διακρίνονται σε:

  1. Μονάδες παρατήρησης
  2. Πειραματικές μονάδες
  3. Απογραφικές μονάδες
  4. Δειγματοληπτικές μονάδες.

Πηγές Επεξεργασία

  • UNESCO "Λεξικό Κοινωνικών Όρων" (Ελληνική Έκδοση) 3 τόμοι, Εκδ. Ελληνική Παιδεία Αθήναι 1972, τομ.3ος, σελ.865.
  • ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συλλογικό έργο των Λεων. Αδαμόπουλο, Χαραλ. Δαμιανού, Ανδ. Σπέρκου "Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής" ΟΕΔΒ - Αθήνα 1999, σελ.60.
  • Συλλογ. έργο των Π. Κικιλίας, Δ. Παλαμούρδας, Α. Πετράκης, Δ. Τσουκαλάς "Στατιστική - Πιθανότητες" Εκδ. Δηρος - Αθήνα 2001, ISBN 960-8271-07-X, σελ.18-19.